Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Kaupungin edustajan nimeäminen Y-Säätön vuosikokoukseen

HEL 2015-009397 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Y-säätiön vuosikokouksessa vuonna 2016.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin vuosikokousedustajaa toimimaan säätiön vuosikokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin vuosikokousedustajaa toimimaan vuosikokouksessa siten, että mainitun säätiön hallituksen jäseneksi nimetään toimikaudeksi 2016 - 2017 osastopäällikkö Riitta Simoila sosiaali- ja terveysvirastosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Y-säätiön kirje 10.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Y-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainittu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Y-säätiö pyytää kirjeellään 10.3.2016 kaupunkia nimeämään edustajan Y-säätiön vuosikokoukseen.

Säätiön uusien sääntöjen mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Y-säätiön perustajajäsenet ovat Suomen Kuntaliitto, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki, Kirkkohallitus, Rakennusliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Punainen Risti ja Rakennusteollisuus RT ry. Sääntömuutoksella Y-säätiön valtuuskunnan toiminta lakkaa, eikä valtuuskuntaa enää kutsuta sääntöjen mukaisesti koolle. Valtuuskunta on tehnyt päätöksen sääntömuutoksesta kokouksessaan 23.11.2015.

Uusien sääntöjen mukaan vuosikokouksessa annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, lausuma talousarviostakulumassa olevalle tilikaudelle sekä lausuma hallituksen jäsenten palkkioista. Näiden lisäksi vuosikokous valitsee hallituksen. Uusien sääntöjen mukaan hallituksen jäsenmäärä pienenee seitsemään. Järjestöjen edustajat nimeävät kukin hallitukseen yhden edustajan ja julkisyhteisöt keskuudestaan kolme jäsentä.

Esittelijä pitää perusteltuna, että Helsingin kaupunki esittää hallituksen jäseneksi konsernijaoston kokouksessaan 28.9.2015 § 134 nimeämän hallituksen jäsenen. Konsernijaoston päätös 28.9.2015 on päätöshistoriassa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Y-säätiön kirje 10.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Y-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainittu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.09.2015 § 134

HEL 2015-009397 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Pekka Murron kaupungin edustajaksi Y-säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2016 - 2017.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Y-säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2016 - 2017 osastopäällikkö Riitta Simoilan sosiaali- ja terveysvirastosta.

Lisäksi konsernijaosto päätti muuttaa 29.9.2014 § 133 tekemäänsä päätöstä Y-Säätiön hallituksen varajäsenen nimeämisen osalta ja nimetä Pirkko Mobergin tilalle tilapalvelupäällikkö Jaana Lunnelan sosiaali- ja terveysvirastosta Y-Säätiön hallituksen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015 - 2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566