Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/2

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen

HEL 2015-002159 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita Nuuksiokeskus Oy:n hallituksenjäseneksi toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi Helsingin kaupungin edustajana tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltusen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Nuuksiokeskus Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metsähallitus sekä Solvalla-Finns Ab, Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat sopineet Nuuksiokeskus - nimisen luontokeskuksen rakentamisesta Nuuksion Espoon Pitkäjärvelle Solvallan urheiluopiston läheisyyteen.

Luontokeskuksen toimintaa varten on vuonna 2008 perustettu Nuuksiokeskus Oy - niminen osakeyhtiö. Helsingin kaupunki ei ole Nuuksiokeskus Oy:n osakas. Sen sijaan 23.11.2007 allekirjoitetun sopimuksen (Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä) perusteella Nuuksiokeskus Oy:n osakkaat ovat sitoutuneet nimeämään hallitukseen Helsingin kaupungin edustajan. Uusi 2.12.2013  allekirjoitettu sopimus luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä, joka korvaa em. sopimuksen, ei muuta 23.11.2007 päivätyssä sopimuksessa määriteltyjä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Näin ollen kaupunki voi edelleen nimetä edustajansa hallitukseen. 

Nuuksiokeskus Oy:n osakkaita ovat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja Solvalla Nedre Ab. Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2016.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitutuksen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Nuuksiokeskus Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.03.2015 § 38

HEL 2015-002159 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita Nuuksiokeskus Oy:n hallituksenjäseneksi Helsingin kaupungin edustajana tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltusen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566