Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Sulautuneen Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot -yhtiön osakkeenomistajien kokous lopputilityksen vahvistamiseksi

HEL 2016-002745 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot -yhtiön yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla vahvistetaan yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus, päätetään, että tilikauden tuloksen ylijäämä 719,48 euroa kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, päätetään, ettei osinkoa jaeta, ja myönnetään yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tili- ja vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta.

B

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa:

1

varmistamaan, että osakkeenomistajien päätös kirjataan, päivätään ja numeroidaan, ja 

2

allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen kaupungin puolesta.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Kaj/1) kokouksen yhdeksäntenä asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

KOY Ruskeasuon Asunnot, kokouskutsu 4.3.2016

2

KOY Ruskeasuon Asunnot, kokouskutsun liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki omistaa kokonaan Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot -yhtiön osakekannan. Yhtiö on sulautunut Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 31.12.2015.

Nyt, kun sulautuminen on pantu täytäntöön, sulautuneen yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajalta, jolta tilinpäätöstä ei ole vielä esitetty yhtiökokouksessa, eli lopputilityksen. Sulautuneen yhtiön tilintarkastaja on tarkastanut tehdyn lopputilityksen ja antanut siitä lausuman.

Hallitus kutsuu nyt sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat päättämään yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta, tilikauden tuloksen käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

KOY Ruskeasuon Asunnot, kokouskutsu 4.3.2016

2

KOY Ruskeasuon Asunnot, kokouskutsun liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Kiinteistö Oy Ruskeasuon asunnot

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566