Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-000587 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Helsinki Stadion Oy, Urheiluhallit Oy ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Vuosaaren Urheilutalo Oy:n vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

5

kehottaa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä Helsinki-viikon säätiön sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

E

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

tehdä vaatimuksen Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi käsittelemään yhtiöjärjestyksen muuttamista niin, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä.

2

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia edellä tarkoitetussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen jäsenmäärän lisäämiseksi.

3

kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että hallitukseen nimetään talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Sj/1) kokouksen kahdeksantena asiana.

 

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

-  tehdä vaatimuksen Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi käsittelemään yhtiöjärjestyksen muuttamista niin, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia edellä tarkoitetussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen jäsenmäärän lisäämiseksi

- kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että hallitukseen nimetään talousarviopäällikkö Matti Malinen

 

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Muutetaan liitettä 1 siten, että Urheiluhallit Oy:n hallitukseen jäseneksi nimetään Suzan Ikävalko Matti Malisen sijasta ja varajäseniksi Martti From Maria Nyforsin sijasta.

 

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Muutetaan liitettä 1 siten, että Juha Hakola nimetään Urheiluhallit Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi ja hänen varajäseneksi nimetään Anne Luukkonen.

 

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen sekä Tuuli Kousan ja Laura Rissasen vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen

2

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Helsinki Stadion Oy, Urheiluhallit Oy ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Vuosaaren Urheilutalo Oy:n vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

5

kehottaa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä Helsinki-viikon säätiön sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin ja tytärsäätiöiden vuosikokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastusvalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla olevissa yhtiöissä ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Helsinki Stadion Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,5 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 14. kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitsevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionilla erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa ja viihdetapahtumia. Yhtiö voi harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä rakennuttajatoimintaa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia kiinteistöön. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Urheiluhallit Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhtiöjärjestyksen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,7 %.

Yhtiön toimialana on toimia sellaisena yleishyödyllisenä yhteisönä, joka järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu­ ja liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yksinomaan tätä toimialansa mukaista yleishyödyllistä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattavaa tonttia, joka sijaitsee Helsingin kaupungin Vallilan kaupunginosassa sekä omistaa ja hallitsee tontille rakennettavaa rakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistaman Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Säätiö voi myös itse rakennuttaa ja muilta vuokrata urheilutiloja ja laitoksia. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Hallitus on valittu edellisen kerran vuoden 2015 vuosikokouksessa, mutta yksi Helsingin nimeämä jäsen on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukaan kolme tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa, joista kaupunki valitsee kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa. Yhden tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Säätiön edustajistoon kuuluu kolmekymmentä kunnallisvaalikausittain valittua jäsentä. Helsinki valitsee edustajiston puheenjohtajan ja neljätoista jäsentä. Edustajisto on edellisen kerran valittu vuoden 2013 vuosikokouksessa, mutta yksi Helsingin nimeämä jäsen on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

UMO-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Sääntöjen mukaan kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä on yksi kaupungin vuosittain valitsema tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Jääkenttäsäätiö sr

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös harjoittaa edellä tarkoitettujen jää- ja urheiluhallikiinteistöjen yhteydessä olevien muiden tilojen vuokrausta. Säätiö voi omistaa ja hallita jää- ja urheiluhallikiinteistöjä omistavia ja ylläpitäviä yhtiöitä ja osallistua niiden jää- ja urheiluhallirakennushankkeiden rahoitukseen. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä, joista yksi edustaa kaupungin liikuntahallintoa. Sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran vuoden 2015 vuosikokouksessa, joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi kaupungin vuosittain valitsemaa varatilintarkastajaa, joiden tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Helsingin teatterisäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on kaupunginteatterin perustaminen ja hoitaminen Helsingin kaupungissa. Säätiön ylläpitämän kaupunginteatterin toiminnassa on noudatettava itsekannattavaisuuteen tähtääviä periaatteita ylijäämää tavoittelematta. Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta Helsingin valitsemaa jäsentä. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Edellä mainittujen jäsenten lisäksi Helsingin Kaupunginteatterin Näyttelijäyhdistys valitsee säätiön hallitukseen kaksi, Kaupunginteatterin ohjaajat ja dramaturgit yhden, Kaupunginteatterin tanssijat yhden, Kaupunginteatterin teknilliset yhden neuvottelevan jäsenen, joilla on hallituksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on neljä vuotta päättyen vuonna 2017, joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukaan kaupungin vuosittain valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Musiikkitalon säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja sen tarkoitusta edistävään toimintaan ja hankintoihin. Säätiö ei tavoittele toiminnassaan taloudellista voittoa. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee Helsinki. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä on yksi hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus ja tilintarkastaja on edellisen kerran valittu vuoden 2015 vuosikokouksessa, mutta yksi hallituksen jäsen on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 89,2 %.

Yhtiön toimiala on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiöjärjestyksen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä jäsenten eikä tilintarkastajan valintaa.

Helsinki-viikon säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ohjelmaa, johon voi sisältyä mm. musiikki-, teatteri- ja tanssiesityksiä, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä tilaisuuksia ja sisältöjä. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joista kaupunki nimeää puheenjohtajan ja jäsenet. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukaan hyväksytty tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Säätiön sääntöjen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran vuoden 2015 vuosikokouksessa, joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen

2

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.03.2016 § 38

HEL 2016-000587 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.03.2016 Pöydälle

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Stadion säätiön hallituksen jäseneksi Anna Munsterhjelm

Laura Rissasen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

 

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566