Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/6

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Yhtiön perustaminen Marian sairaalan alueen startup -keskittymää varten

HEL 2016-002504 T 00 00 00

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

        hyväksyä uudelle kasvuyrittäjyydelle edellytyksiä luovan sekä kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevan Startup Maria -nimisen osakeyhtiön perustamisen Helsingin Uusyrityskeskus ry:n ja Startup-säätiön kanssa, ja hyväksyä 4 080 perustettavan yhtiön osakkeen merkitsemisen kaupungin lukuun,

        kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, perustettavan yhtiön osakkeiden 51 000 euron suuruisen merkintähinnan,

        hyväksyä Helsingin kaupungin osalta yhtiön osakkeenomistajien välillä solmittavan osakassopimuksen sekä yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti,

        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa huolehtimaan kaupungin osalta perustamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja tekemään perustamisasiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia sekä kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat kaupungin puolesta.

B

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Startup Maria -nimisen osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi yksikön päällikkö Santtu von Bruunin ja tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind) sekä yhtiön toimitusjohtajaksi oman toimen ohella lakimies Johanna Lesellin.

Konsernijaoston nimeämispäätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus hyväksyy yhtiön perustamisen ja osakkeiden merkinnän sekä liitteen mukaiset yhtiöasiakirjaluonnokset.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Santtu Von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258

santtu.vonbruun(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustamissopimusluonnos

2

Yhtiöjärjestysluonnos

3

Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Startup- eli kasvuyrittäjyydellä on erittäin suuri merkitys Helsingin ja koko Suomen kilpailukyvylle ja uusien työpaikkojen luomiselle. Jatkuvaan kasvuun ja uudistumiseen tähtäävät yritykset työllistävät ja ovat hyviä veronmaksajia, uudistavat perinteisiä elinkeinoelämän aloja sekä houkuttelevat suuria yrityksiä, jotka ovat tunnistaneet kasvuyritykset uusien innovaatioiden synnyttäjinä.

Helsingillä on tällä hetkellä hyvä maine ja asema startup-kaupunkina esimerkiksi SLUSH-tapahtuman, pelialan ja vahvan digitaalisen osaamisen takia. Kilpailu muiden Euroopan kaupunkien kanssa on kuitenkin äärimmäisen kovaa.

Startup-keskittymä

Kasvuyrittäjyyttä tukemaan Marian sairaalan tiloihin on suunniteltu laaja-alaisella valmistelulla Pohjoismaiden suurinta startup-keskittymää, joka:

        toisi yhteen parhaat startup-yritykset ja tarjoaisi niille parhaan kasvuympäristön,

        toisi yhteen kriittisen massan yrityksiä, kiihdyttämöitä, rahoittajia ja palvelutarjoajia,

        synnyttäisi kasvua ruokkivan startup-yhteisön,

        tarjoaisi mahdollisuuden suurille yrityksille tuoda kehitystoimintaansa startup-keskuksen yhteyteen.

Onnistuessaan Marian startup-keskittymä edistää uusien yritysten syntyä, nopeuttaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, luo uusia työpaikkoja, lisää kaupungin verotuloja, houkuttelee Helsinkiin ulkomaisia investoijia ja sijoittajia sekä lisää Marian sairaalan alueen kiinnostavuutta investointikohteena.

Suunnitellussa toimintamallissa startup-keskittymän tilat vuokrataan kasvuyritysten, kiihdyttämötoimijoiden, startup-yritysyhteisöjen, portfolioyritysten ja niitä tukevien palvelutarjoajien käyttöön. Kaupungin rooli on ensi sijassa harjoittaa elinkeinopoliittista kehittämistä mahdollistamalla ja tukemalla startup-yritysten kasvua. Kaupungin toiminnasta saama hyöty tulee ensi sijassa välillisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen kautta.

Startup-keskittymän operointi

Startup-keskittymän operointiin tarvitaan toimija, jonka tehtävänä on startup-keskittymän tilojen vuokraaminen startup-yrityksille ja muille toimijoille, tilojen ylläpito sekä tukipalvelujen järjestäminen. Lisäksi operaattorin tehtävänä on kehittää keskittymän palvelukonseptia, tarjota yritysneuvontaa ja palveluita tiloissa toimiville yritysyhteisöille sekä toteuttaa toimintaan liittyviä tapahtumia.

Operaattoritoiminnan organisoimisessa on valmisteluvaiheessa arvioitu eri vaihtoehtoja. Arvioinnin perusteella paras vaihtoehto on Helsingin kaupungin, Startup-säätiön ja Helsingin Uusyrityskeskus ry:n (HUK) yhteinen, voittoa tavoittelematon yhtiö.

Yhteisen yhtiön perustamista puoltavat erityisesti seuraavat seikat:

        yhteinen yhtiö on paras ja joustavin vaihtoehto keskittymän operatiivisen toiminnan ohjaamisen ja kehittämisen kannalta,

        Startup-säätiö ja HUK tuovat omistajina yhtiöön keskittymän toiminnan sisällön kannalta olennaista osaamista ja yhteistyöverkoston,

        yhtiö on puolueeton suhteessa eri startup-toimijoihin ja rahoittajiin.

HUK on Suomen suurin uusyrityskeskus, jonka tehtävänä on yrittäjyyden edistäminen. Kaupunki on HUK:n jäsen ja tekee yhdistyksen kanssa voimakasta yhteistyötä yrityspalveluiden tarjoamiseksi aloittaville yrityksille ja kasvuyrityksille.

Startup-säätiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritystoiminnan synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä tukea ja edistää yritystoimintaa ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Säätiön keskeiset toimintamuodot ovat sen omistaman yhtiön kautta toteutettavat SLUSH-tapahtuma ja Startup Sauna.

Liitteenä olevien yhtiöasiakirjaluonnosten mukaisesti perustettavan yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö vastaa Marian sairaalassa sijaitsevan startup-keskittymän tilojen vuokraamisesta kasvuyrityksille ja muille toimijoille sekä vastaa tilojen ylläpidosta ja tukipalveluista. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön nimeksi on suunniteltu Startup Maria Oy.

Kaupungin omistusosuus perustettavasta yhtiöstä tulee olemaan 34 % ja muiden osakkeenomistajien 33 %. Yhtiön hallitukseen on tarkoitus valita kolme jäsentä. Kaupunki nimeää näistä hallituksen puheenjohtajan.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päätti 8.3.2016, § 2, nimetä ehdolle perustettavan yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind).

Yhtiön käynnistysvaiheen toimitusjohtajaksi nimetään oman toimen ohella lakimies Johanna Lesell kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastolta.

Startup-keskittymän tilat

Tarkoituksena on, että perustettava yhtiö vuokraa Marian sairaalasta startup-keskittymää varten tarvittavat tilat kaupunginkanslialta, joka puolestaan vuokraa tilat kiinteistöviraston tilakeskukselta. Yhtiö vuokraa tiloja edelleen kasvuyrityksille, kiihdyttämötoimijoille, startup- ja kasvuyritysyhteisöille ja niitä tukeville palveluntarjoajille. Tilojen vuokraus kaupungilta yhtiölle on suunniteltu järjestettävän seuraavien periaatteiden mukaisesti:

        Kaupunginkanslian elinkeino-osasto vuokraa yhtiölle tilan, jonka yhtiö voi vuokrata eteenpäin,

        Elinkeino-osasto voi vuokrata tiloja myös muille toimijoille tai sijoittaa niihin omaa toimintaansa,

        Yhtiölle varataan optio vuokrata elinkeino-osaston hallinnassa olevia tiloja.

Yhtiön ja kaupungin välisessä myöhemmin solmittavassa vuokrasopimuksessa määritellään tarkemmin kaupungin ja yhtiön oikeudet ja velvollisuudet vuokranantajana ja vuokralaisena. Tilojen käyvän vuokratason arvioi riippumaton asiantuntija. Vuokran tason on oltava vähintään 50 % käyvästä vuokrasta, jolloin vuokraan sisältyvä valtiontuki on ryhmäpoikkeusasetuksen 28 artiklan mukaista pk-yrityksille myönnettävää innovaatiotukea.

Perustettavan yhtiön rahoittaminen

Yhtiötä perustettaessa kukin osakkeenomistaja merkitsee yhtiön osakkeita noin 50 000 eurolla. Yhtiön oma pääoma tulee siten perustamisvaiheessa olemaan yhteensä 150 000 euroa. Oman pääoman määrä ja toiminnan luonne huomioon ottaen on mahdollista, että toiminnan käynnistymisen jälkeen yhtiötä on tarpeen pääomittaa. Pääomitusta koskeva asia tuodaan erikseen kaupungin päätöksentekoon, jos se osoittautuu myöhemmässä vaiheessa tarpeelliseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Santtu Von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258

santtu.vonbruun(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustamissopimusluonnos

2

Yhtiöjärjestysluonnos

3

Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Talpa

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566