Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44

Tytäryhteisöraportit vuonna 2015

HEL 2015-005424 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 4/2015 tiedoksi.

B

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa,

        Helsinki Region Marketing Oy:tä, ja Umo-säätiötä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöraportti 2015.pdf

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Umo-säätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsinki Region Marketing Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Konsernijaosto kehotti kokouksessaan 9.11.2015 (§ 157) Helsinki Region Marketing Oy:tä, PosiVire Oy:tä ja Umo-säätiötä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja Helsinki Region Marketing Oy:tä laatimaan esityksen toiminnan jatkamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 § 164 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

PosiVire Oy:n ajankohtaiskatsaus käsiteltiin konsernijaoston kokouksessa 9.11.2015 § 159. Joulukuussa 2015 yhtiö käynnisti konsulttiselvityksen tavoitteenaan liiketoimintamallin selkiyttäminen vuoden 2016 aikana. Esitys liiketoimintamallin selkiyttämisestä käsitellään konsernijaostossa keväällä 2016.

Konsernijaosto käsitteli Umo-säätiön ajankohtaiskatsauksen 18.1.2016 § 3.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuodelta 2015. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöraportti 2015.pdf

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Umo-säätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsinki Region Marketing Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.11.2015 § 157

HEL 2015-005424 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 3/2015 tiedoksi.

B

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa,

        Helsinki Region Marketing Oy:tä, PosiVire Oy:tä ja Umo-säätiötä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

        Helsinki Region Marketing Oy:tä laatimaan esityksen toiminnan jatkamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

14.09.2015 Ehdotuksen mukaan

11.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566