Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

14.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-000588 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia PosiVire Oy:n vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa PosiVire Oy:n hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallitukseen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimen yhteisöihin nimettävät

2

Sosiaali- ja terveystoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhtiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiöiden vuosikokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla mainituissa yhtiöissä ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Tytäryhteisöt ja -säätiöt

PosiVire Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 65,6 %.

Yhtiön toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristönhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajilleen. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaista työllistämistoimintaa tarjoamalla työntekomahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille toimialansa puitteissa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö rakentaa Helsingin kaupungin tähän tarkoitukseen osoittamalle tontille asianmukaisesti suunnitellun rakennuksen sekä omistaa ja hallitsee tuota rakennusta.

Hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Helsinki nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä yksi Helsingin kaupungin nimeämä hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja, jotka valitaan vuosittain. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Seniorisäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Erityisestä syystä voidaan säätiön koteihin ottaa hoidettavaksi henkilö, joka muusta syystä kuin ikänsä vuoksi on säätiön tarjoaman avun ja huolenpidon tarpeessa. Säätiön sääntöjen mukaan Helsinki nimeää säätiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 vuosikokouksessa, joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä on kaksi Helsingin vuosittain nimeämää tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Niemikotisäätiö

Säätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää viisi varsinaista jäsentä sekä viisi henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 vuosikokouksessa, joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiössä on kaksi vuosittain valittua tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.  Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja muiden hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Niemikotisäätiön sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa palkkiota enintään kaupunginhallituksen hyväksyminen palkkiosääntöjen (13.9.2004, 1119 §) mukaisesti. Niemikotisäätiöstä saadun selvityksen mukaan vuonna 2015 pidetyistä viidestä kokouksesta on maksettu palkkioina hallituksen jäsenille 120 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 160 euroa per kokous. Puheenjohtajalle ei ole maksettu vuosipalkkiota.

Osakkuusyhteisöt

Oy Apotti Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38,0 %.

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimen yhteisöihin nimettävät

2

Sosiaali- ja terveystoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 26

HEL 2016-000588 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.02.2016 Pöydälle

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Torstin ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566