Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

14.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-002253 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat  Johanna Tolonen ja Jarmo Lehtinen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Finlandia-talo Oy:n tehtävänä on vuokrata tilojaan sekä tilaisuuksiin liittyviä palveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä itse järjestää kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Finlandia-talon ravintolaa hoitaa vuokrasopimuksella Kanresta Oy vastaten ravintola-, kahvio-, anniskelu- ja lämpiötarjoilutoiminnasta.

Vuoden 2014 vastaavaan jaksoon verrattuna tilaisuuksien määrä nousi noin 150 tapahtumalla, vertailuajalla kokouksia ja muita pienempiä tilaisuuksia oli enemmän. Tapahtumien kävijämäärä nousi myös edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön toimintavuodelle 2015 asetetut toiminta-avustusta, energiankulutusta, asiakastyytyväisyyttä ja tulosta koskevat tavoitteet toteutuivat.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 8,9 milj. euroa ja tulos noin 0,514 miljoonaa euroa, kun vastaavat luvut vuonna 2014 olivat  7,7 ja 0,140 miljoonaa euroa.

Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo R. Lehtinen. Yhtiön vuosikatsaus on liitteenä 1.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566