Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

14.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-000590 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet liitteen 1 mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä jäljellä olevaksi toimikaudeksi Akseli Gallen-Kallela Museosäätiö sr:n edustajiston jäsenen liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Suomen kansallisoopperan ja -baletin hallituksen jäseneksi Matti Hirvikallio

Suomen kansallisoopperan ja -baletin hallintoneuvoston jäseneksi Jan Vapaavuori

 

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Laura Rissasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet liitteen 1 mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä jäljellä olevaksi toimikaudeksi Akseli Gallen-Kallela Museosäätiö sr:n edustajiston jäsenen liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiöiden vuosikokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 42,0 %.

Yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.             

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten ja varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Lisäksi päätettiin, että vuosipalkkiona maksetaan puheenjohtajalle 4 375 euroa ja varapuheenjohtajalle 1 875 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon urheilupuistosta n. 15 300 m2:n suuruista maa-aluetta ja omistaa, hallita sekä ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä, jossa on palloiluhalli, viisi tennishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä Laajasalon urheilupuistoa varten tarpeelliset sosiaali-, pukuhuone- ja varastotilat sekä neljä ulkotenniskenttää. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, mutta yksi Helsingin nimeämä jäsen on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhtiössä on kaksi vuosittain valittua tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Muut yhteisöt

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää maassamme valtakunnallista ooppera- ja balettiteatteria, Suomen Kansallisoopperaa.

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvostoon kuuluu 20 varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Opetusministeriö nimeää jäsenistä kahdeksan, Helsinki kaksi, Espoo kaksi, Vantaa kaksi ja Kauniainen yhden jäsenen. Lisäksi oopperan henkilökunta nimeää kolme jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee ilman nimeämismenettelyä itse kaksi jäsentä. Vastaavasti nimetään varajäsenet.

Säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Näistä viisi valitaan opetusministeriön, kaksi Helsingin, yksi Espoon ja yksi Vantaan nimeämistä henkilöistä. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkioita. Opetusministeriö hyväksyy palkkioiden maksamisen ja palkkioperusteet.

Säätiöllä on kolme tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi.  Kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä nimeää opetusministeriö. Yksi tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan kaupunkien vuorotellen nimeämistä henkilöistä siten, että tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä edustavat eri kaupunkeja. Edellisenä toimikautena Helsinki nimesi tilintarkastajan ja Espoo varatilintarkastajan. Nyt alkavalle toimikaudelle Helsinki ei nimeä säätiöön tilintarkastajaa.

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on taidemaalari, professori Akseli Gallen-Kallelan taiteen vaaliminen ja yleisön mielenkiinnon vireilläpitäminen sitä kohtaan.

Säätiön hallintoelimiä  ovat  sen edustajisto ja hallitus. Edustajistoon kuuluu enintään kaksikymmentäkaksi jäsentä, joista Helsinki nimeää kaksi.

Edustajiston jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Edustajisto on valittu vuosiksi 2013-2017, mutta yksi edustajiston jäsen on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Säätiön sääntöjen mukaan edustajiston jäsenille ei makseta palkkiota.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566