Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/3

 

14.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Helsinki-viikon säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-002467 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsinki-viikon säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat  Topi Lehtipuu ja Pekka Mattila. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki-viikon säätiö sr Q4.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki-viikon säätiö sr:n tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ohjelmaa, johon voi sisältyä mm. musiikki-, teatteri- ja tanssiesityksiä, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä tilaisuuksia ja sisältöjä.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Vuoden 2015 tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli -118 645 euroa. Vastaava tulos vuonna 2014 oli -41 254 euroa. Tilikauden aikana säätiölle kertyi kokonaistuottoa 5 000 901 euroa, mikä on  8,3 % enemmän kuin vuonna 2014 (4 617 204 euroa). Säätiön kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta, avustuksista ja yritysyhteistyörahoituksesta.

Vuoden 2016 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustusmäärärahoista on varattu 1 513 000 euroa säätiölle (2015: 1 513 000 euroa).

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 säätiölle on asetettu seuraavat tavoitteet:

1. Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taide-esitysten synty.

2. Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste vähintään 80 %.

3. Talous: Pääsylipputulojen osuus vähintään 25 % ja yritysyhteistyörahoituksen osuus 15-20 % tulobudjetista.

Säätiön toiminnanjohtaja Topi Lehtipuu antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös säätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki-viikon säätiö sr Q4.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566