Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

14.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot ylimääräinen yhtiökokous 15.3.2016

HEL 2016-002226 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.3.2016 ja siellä antamaan yhtiön hallitukselle valtuudet 24.2. päivätyssä kokouskutsussa mainitulle vuoden 2016 rakennusaikaisten bullet-lainojen lyhennyksien uudelleen lainoitukselle sekä kiinteistöjen vuokraoikeuteen kiinnitettyjen panttikirjojen käyttämiselle nostettavan lainan vakuutena.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa oikeuspalveluita yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen siitä, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan vuonna 2016 enintään vuoden 2016 lainanlyhennysten määrällä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2016-002226 KKOy Helsingin Korkotukiasunnot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot Oy:n toimialana on Helsingin kaupungin alueella vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia.

Yhtiölle on sitovana tavoitteena vuodelle 2016 asetettu mm. rakennusaikaisten lainojen uudelleen järjestelyn toteuttaminen.

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen maaliskuussa 2016 erääntyvien rakennusaikaisten bullet-lainojen uudelleen lainoituksen hyväksymiseksi. Lainanantajat on kilpailutettu helmikuussa 2016. Yhtiökokouskutsu on liitteenä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2016-002226 KKOy Helsingin Korkotukiasunnot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566