Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/9

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

HEL 2016-001166 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n varsinaiseen liittokokoukseen 2016 Raaseporiin seuraavat henkilöt:

 

Edustaja

Henkilökohtainen varajäsen

1.

Ulla-Marja Urho

-

2.

Bernt Nordman

-

3.

Veronica Hertzberg

-

4.

Björn Fant

-

5.

Benjamin Ellenberg

-

6.

Mikael von Nandelstadh

Laura Kuisma

7.

Elisabeth Helander

Olof Cantell

8.

Joonas Leppänen

Eliel Kilpelä

9.

Pekka Tiusanen

Helena Kantola

10.

-

-

 

Käsittely

Konsernijaosto nimesi yksimielisesti edustajakseen seuraavat henkilöt puheenjohtajan ehdotuksesta:

        Ulla-Marja Urho

        Bernt Nordman

        Veronica Hertzberg

        Björn Fant

        Benjamin Ellenberg

        Mikael von Nandelstadh (varalla Laura Kuisma)

        Elisabeth Helander (varalla Olof Cantell)

        Joonas Leppänen (varalla Eliel Kilpelä)

        Pekka Tiusanen (varalla Helena Kantola)

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallelse till ordinarie förbundsmöte

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sydkustens lanskapsförbund r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n varsinaiseen liittokokoukseen 2016 Raaseporiin seuraavat henkilöt:

 

Edustaja

Henkilökohtainen varajäsen

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

Esittelijän perustelut

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää (27.1.2016) nimeämään edustajat ja varaedustajat Raaseporissa 7.4.2016 pidettävään liittokokoukseen. Kutsu yhtymäkokoukseen on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama. Liittokokousedustajat on valittu luottamushenkilöistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallelse till ordinarie förbundsmöte

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sydkustens lanskapsförbund r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.02.2016 § 10

HEL 2016-001166 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.02.2016 Pöydälle

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Bernt Nordman

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Ulla-Marja Urho

Hannu Oskalan ja Laura Rissasen vastaehdotuksia ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Konsernijaosto päätti panna asian yksimielisesti pöydälle Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566