Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-000761 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

A

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi ja Vantaan Energia Oy:n osalta jäljellä olevaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B

nimetä liitteessä 1 mainitun säätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

C

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia seuraavassa mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa ja hyväksymään asiat siellä hallituksen päätösehdotusten mukaisesti: A-Tulkkaus Oy, Kuntarahoitus Oyj ja Elisa Oyj.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluviin osakkuusyhteisöihin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhtiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiön vuosikokoukseen liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastusvalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 45,0 %.

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 34,0 %.

Yhtiö harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto ym. palvelutoimintaa ja näihin kaikkiin liittyvien tilaaja- ja konsulttipalvelujen tuottamista. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä, käydä niillä kauppaa sekä olla osakkaana yhtiöryhmissä ja konsortioissa, joiden toiminta liittyy läheisesti yhtiön toimialaan. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.             

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita. Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Vantaan Energia Oy

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, mutta yksi Helsingin nimeämä hallituksen jäsen on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi päätettiin, että vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 200 euroa, varapuheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 3 100 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Muut yhteisöt

Suomen Japanin Instituutin Säätiö - Stiftelsen för Finlands Institut i Japan sr

Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen kulttuurin, tieteen, ylimmän opetuksen, tekniikan ja talouden tuntemusta Japanissa sekä kehittää näiden alojen yhteistyötä Japanin kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö perustaa Suomen Instituutin Japaniin ja ylläpitää sitä. Instituutti harjoittaa ja edistää sen tarkoitukseen liittyvää kulttuuritoimintaa samoin kuin tutkimuksen ja ylimmän opetuksen sekä teknisen ja taloudellisen asiantuntemuksen vuorovaikutusta Suomen ja Japanin välillä. Instituutti tukee tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita heidän työssään Japanissa.

Säätiön ja Japanissa sijaitsevan instituutin toimintaa valvoo säätiön valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 20 ja enintään 40 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Kaupunki on yksi säätiön perustajayhteisöistä, joten kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen säätiön valtuuskuntaan. Helsingin nimeämä varajäsen on jättänyt eronpyynnön säätiön valtuuskunnan varajäsenen tehtävästä, joten hänen tilalleen nimetään varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

A-Tulkkaus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0,01 %.

Yhtiön toimialana on tulkitsemis- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Helsingillä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Kuntarahoitus Oyj

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 10,41 %.

Kuntarahoitus Oyj:n toimialana on harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) tarkoitettua luottoyhteisön toimintaa. Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä. Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 §:n mukaisia sijoituspalveluita sekä mainitun lain 15 §:n § momentin 1 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään  kahdeksan varsinaista jäsentä.

Elisa Oyj

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0,67 %.

Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa sekä tarjota tietoliikenne- ja ICT-palveluja kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö voi tarjota näihin toimintoihin liittyviä laitteita sekä harjoittaa näihin toimintoihin liittyvää tai näitä toimintoja tukevaa muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi myös harjoittaa tietoliikennettä ja ICT:tä koskevaa konsultointia ja tutkimus- ja tarkastustoimintaa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa sekä välittömästi itse että tytäryhtiöidensä ja yhteisyritystensä välityksellä. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluviin osakkuusyhteisöihin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566