Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/2

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytär- ja yhteisyhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-001132 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kunkin tytäryhtiön yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kunkin tytäryhtiön yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa MetropoliLab Oy:n, Helsingin Konsernihankinta Oy:n ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennus- ja ympäristötoimen tytär- ja yhteisyhteisöihin nimettävät.pdf

2

Ryj_Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen ja yhteisyhteisön varsinaisiin yhtiökokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastusvalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla olevissa yhtiöissä, ellei yhtiöiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Tytäryhteisöt

Palmia Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä 1.1.2015 lukien. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa per kokous, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa per kokous sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa.

MetropoliLab Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69,0 %.

Yhtiön toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenottoja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.  Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Konsernihankinta Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,3 %.

Yhtiön toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.  Yhtiön hallitukseen kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkaiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajana toimii hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Suomenlinnan Liikenne Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiö omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa kotimaanliikennettä matkustaja-aluksilla Helsingissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme jäsentä. Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Työmaahuolto Oy Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus, ravitsemuspalvelujen tuotanto ja myynti sekä ravitsemusalan konsultointi. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Yhtiön toimialaan kuuluvat kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnat. Yhtiö 1) järjestää tavaran ilmaista ja maksullista uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, 2) toteuttaa ja kehittää toimialaan liittyvää neuvontaa ja koulutusta, 3) myy ja kehittää jätteiden synnyn ehkäisyyn, uudelleenkäyttöön, jätteiden hyötykäyttöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyviä palveluita, 4) jalostaa, korjaa ja myy käytöstä poistettuja tavaroita ja materiaalia, 5) valmistaa, vuokraa ja jälleenmyy kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, jätteiden hyötykäyttöön ja käsittelyyn liittyviä tuotteita, 6) vuokraa hallussaan olevista tiloista myynti-, varasto- ja verstastilaa asiakkaille ja jätemateriaalia raaka-aineenaan käyttäville yhteisöille ja yksityisille henkilöille, 7) tarjoaa vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville mahdollisuuden kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja 8) vuokraa työvoimaa yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kaikilla mainituilla toimialueilla yhtiö voi harjoittaa vienti- ja tuontitoimintaa. Yhtiön tarkoitus on yleishyödyllinen, yhtiö ei pyri voiton tuottamiseen osakkeenomistajille. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on henkilöliikennepalveluiden tarjoaminen linja-autoilla, invataksiliikenteen harjoittaminen, linja-autojen vuokraustoiminta, raskaan ajoneuvokaluston huolto- ja korjauspalveluiden sekä joukkoliikenteen asiantuntijapalveluiden tuottaminen, käytettyjen linja-autojen kauppa, liikennepolttoaineiden ja mainostilan myyminen sekä tilojen ja kiinteistöjen vuokraustoiminta. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 14.12.2015 toteutetun liiketoimintakaupan jälkeen yhtiö ei enää harjoita liiketoimintaa.

Yhteisyhteisö:

Kiinteistö Oy Espoon terminaali

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 50,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin Kampin keskuksen alueella Helsingin kaupungin Kampin kaupunginosan korttelin 7 tontin 8 sekä Fredrikinkadun, Salomonkadun ja Jaakonkadun maanalaisilla tasoilla sijaitsevia Espoon bussien terminaalitiloja liikennöintialueineen. Yhtiön tarkoituksena on tarjota terminaalitoimintaan liittyviä palveluja. Tämän tarkoituksensa yhtiö toteuttaa luovuttamalla terminaalitilojen käyttöoikeuden korvausta vastaan Espoon kaupungille ja Helsingin kaupungille sekä tarvittaessa muille tahoille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi lisäksi olla osakkaana hallinnointi-, palvelu- ja markkinointiyhtiöissä sekä omistaa, ostaa, myydä ja vuokrata palveluita, maa-alueita, tiloja ja autopaikkoja. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennus- ja ympäristötoimen tytär- ja yhteisyhteisöihin nimettävät.pdf

2

Ryj_Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566