Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-001130 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintopäällikkö Rain Mutkaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin kevään 2016 yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat siellä hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallitukseen valittavaksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksesta.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa toimitusjohtaja Elina Siltasta edustamaan Helsingin kaupunkia Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar -nimisen yhdistyksen (NOFO) vuoden 2016 vuosikokouksessa.

2

nimetä kaupungin edustajaksi yhdistyksen hallitukseen toimitusjohtaja Elina Siltasen toistaiseksi niin kauan kun hän hoitaa nykyistä tehtäväänsä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennus- ja ympäristötoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin sekä yhdistyksen vuosikokoukseen liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 35,7 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 40.kaupunginosan korttelissa 40118 olevia pysäköintitontteja nrot 10 ja 11 pysäköintilaitoksen rakentamista varten sekä rakentaa, varustaa ja ylläpitää sillä pysäköintilaitokseen kuuluvaa pysäköintialuetta, pysäköintihallia ja niihin liittyviä ajoluiskia ja kulkuteitä. Yhtiö voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia tiloja ja omistaa niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluksia myös ulkopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Yhtiöllä on hallitus johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 30,1 %.

Yhtiön toimiala on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHTT-tutkinnon suorittanut. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT- tai JHTT-yhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

HUS:n hallituksen 25.3.2013 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien palkkiosääntöihin. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti (voimaantulo 27.3.2013) hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 250 euroa ja vara­ puheenjohtajalle ja jäsenille 200 euroa kokoukselta. Puheenjohtajan vuosipalkkio on palkkiosäännön mukaisesti 4 200 euroa/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 1 680 euroa/ vuosi.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 24,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin nro 274 tontilla nro 3 olevaa aluetta sekä omistaa alueelle rakennettavia elintarviketeollisuuden, jalostuksen ja tukkukaupan toimitiloja sekä vuokrata niitä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenensä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Muut yhteisöt

Länsimetro Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,6 %.

Yhtiön toimialana on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Erikseen todetaan, että tällaisia rakennelmia eivät ole osin asemarakennusten liiketilat ym. rakennelmat ja laitteet, joka eivät välittömästi palvele metroliikennettä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita ja osuuksia yhteisöissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää kaksi hallituksen jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan joko 2185 euron vuosikorvaus tai kuukausittain 182,02 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 9,2 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita maanalaista osaa Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelin 796 tontista n:o 3 ja omistaa ja hallita alueella olevaa pysäköintilaitosta, joka käsittää rakennuksen viisi alinta maanalaista kerrosta sekä sisään- ja ulosajoliittymät. Yhtiö voi omistaa, ostaa ja myydä sekä vuokrata osakkeita, osuuksia ja oikeuksia sekä koneita ja laitteita sekä harjoittaa pysäköintilaitostoimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinainen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO) -yhdistys

Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO) on tukkutoreja, kauppahalleja ja torikauppaa hallinnoivien pohjoismaisten toimijoiden yhdistys, jonka tarkoituksena on edesauttaa jäsentensä toiminnan kehittämistä tiedonvaihdon, yhteisten tapaamisten ym. keinoin.

Helsingin kaupunki on jäsenenä yhdistyksessä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistystä edustaa hallitus, jossa on yksi edustaja jokaisesta yhdistyksen jäsenorganisaatiosta. Helsinki nimeää yhden edustajan yhdistyksen hallitukseen. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennus- ja ympäristötoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566