Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-001237 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa Vuosaaren Nuorisokylä Oy:tä lukuun ottamatta.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9 vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat siellä hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n käyttämään kaupungille Arabian Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa oikeutta nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti ilmoittaa Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylälle, että kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajaksi liitteestä 1 ilmenevät henkilöt.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 25,1 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita osaa Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan korttelin nro 194 olevasta tontista nro 1 (kiinteistötunnus 91-4-194-1) ja omistaa sillä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat. Yhtiö voi harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa ja alueilla vuokraustoimintaa. Hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen, jos hallituksen jäsenten määrä on enintään neljä, kaksi jäsentä jos hallituksen jäsenten määrä on viisi tai kuusi, ja kolme jäsentä, jos hallituksen jäsenten määrä on seitsemän. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kalasataman Palvelu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee ja ylläpitää/uudistaa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermanni) uusilla asuntoalueilla (Kalasatama) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintialueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien käyttöön sekä ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja, kuten kontteja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 momentissa mainittuja tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä, kuten konttien, muiden tilojen ja rakenteiden luovuttamista. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavan nro 11650 mukaista aluetta vastaavalle lopulliselle toiminta-alueelle (Kalasatama). Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 44,1 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 1 Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa no 398 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua kolmea liiketaloa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista toisen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa.

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 48,7 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa n:o 40117 sijaitsevaa tonttia n:o 10, osoite Maatullinaukio 10, sekä tontille rakennettua liiketaloa. Yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa olevaa liike, toimisto­ tai varastotilaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, ja mikäli varajäseniä valitaan, enintään kolme varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa puheenjohtajalle kokouspalkkiota 130 euroa per kokous ja jäsenille 123 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.             

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,2 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 7 Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan korttelissa n:o 47203 sekä tontilla sijaitsevaa rakennusta siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajille oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa olevaa huoneistoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä sekä enintään 8 varajäsentä. Helsinki nimeää yhden hallituksen jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 130 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.             

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 28,5 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 35. kaupunginosassa korttelissa no 35054 olevaa tonttia n:o 9 sekä omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.             

Kiinteistö Oy Säterintie 2

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 22,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan korttelissa 37041 sijaitseva tontteja n:ot 10 ja 9 sekä niille rakennettuja rakennuksia ja pysäköintipaikkoja. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.             

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.             

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,0 %.

Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia nro 3 korttelissa nro 40101 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sekä omistaa tälle tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi 100 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 120 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.             

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 20,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokran nojalla hallita Helsingin kaupungin omistamaa, Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan korttelissa 46162 sijaitsevaa tonttia n:o 1 sekä omistaa sillä olevia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan. 

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.             

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,2 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin nro 2013 tonttia nro 1 ja omistaa sillä oleva musiikkitalo- ja oppilaitosrakennus. Yhtiön toimialana on lisäksi harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa vuokraustoimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan luonnollinen henkilö, hänelle on samalla nimettävä myös varahenkilö. Tilintarkastajaksi ja hänen varahenkilökseen on valittava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja ja hänen mahdollinen varahenkilönsä valitaan toistaiseksi. 

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha- alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain toiminta-alueellaan. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Lehtisaaren Huolto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,5 %.

Yhtiön toimialana on huolehtia yhteenliittymänä Helsingin kaupungin Lehtisaaren katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä mahdollisesta muustakin huoltotoiminnasta sekä hallita ja käyttää Lehtisaaressa sijaitsevaa kallioväestönsuojaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Helsinki nimeää yhden jäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi 80 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 100 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Malmin Pysäköintitalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 44,6 %.

Yhtiön toimialana on Malmin aluekeskuksessa omistaa ja hallita tontteja sekä niille rakennuttamiaan asemakaavan mukaisia pysäköinti- ja muita tiloja ja autopaikkoja sekä antaa niitä vuokralle samoin kuin huolehtia liike- ja asuintonttien yhteisjärjestelyinä toteutettavista hälytys- ja ohjausjärjestelmistä, huoltopalveluista ja väestönsuojista. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa tiedonvälitystä kaapeliverkoston avulla ja ylläpitää verkostoa tähän tarkoitukseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Siltakeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tontteja n:ot 5, 8, ja 9 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa n:o 40005 sekä niille rakennettuja neljää rakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiöllä on kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Muut yhtiöt

Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 6,05 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan korttelissa 15.526 sijaitsevia tontteja 5 ja 6 sekä niillä olevia rakennuksia sekä muita kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa. Lisäksi yhtiön toimialana on välittää vuokralle yhtiön omistamissa rakennuksissa olevia osakkaiden hallitsemia tiloja ja antaa vuokralle yhtiön hallinnassa olevia tiloja. Yhtiö voi vuokrata tiloja yhtiön käyttöön. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Lisäksi yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen mukaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhden varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Mikäli varsinainen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,3 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 11 Helsingin kaupungin XXII kaupunginosan korttelissa n:o 700 ja tontilla sijaitsevia rakennuksia sekä varata rakennuksissa olevien eri kerrosten lattiapinta-alasta suurimman osan osakkeenomistajille pienteollisuushuoneistoiksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle 180 euroa per kokous ja jäsenille 140 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,9  %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia n:o 13, osoite Aleksis Kiven katu 10 b, korttelissa n:o 359 Helsingin kaupungin XII kaupunginosassa sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua rakennusta, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistajien asunnoiksi. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä, joista Helsinki nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 100 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylä

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelissa 54100 sijaitsevaa tonttia numero 3 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettuja asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen sekä yhden varajäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan.

Arabian Palvelu Oy

Kaupunki on luovuttanut 30.11.2015 omistamansa Arabian Palvelu Oy:n osakkeet (Khs 7.9.2015, § 840). Kaupungilla on edelleen yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen oikeus nimittää yksi varsinainen hallituksen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistusosuus Arabian Palvelu Oy:stä on noin 19 %. On tarkoituksenmukaista, että Helsingin kaupungin asunnot Oy käyttää yhtiökokouksessa kaupungin yhtiöjärjestykseen perustuvaa nimeämisoikeutta.

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokrata sekä hallita ja ylläpitää Helsingin kaupungin 23. kaupunginosan kortteleita 1001 1191 1201 124 ja 27. kaupunginosan korttelia 671 palvelevia pysäköintialueita tai tiloja 1 yhteispiha-alueita ja niiden taidehankkeita ja kerhotiloja. Yhtiö antaa vuokralle pysäköintipaikkoja ja kerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa ja ylläpitää osakkaiden käytössä olevaa alueellista tietoverkkoa. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa, omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluja myös muille kuin yhtiön osakkaille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin yhtiön hallitus. Yhtiöllä on myös oikeus hankkia ja omistaa sekä myydä muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Liitteessä 1 lueteltujen osakkuusyhtiöiden lisäksi kaupunki on osakkaana lukuisassa määrässä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, esimerkiksi noin 300:ssa Hitas-yhtiössä, joissa osakkuus tai yhtiöjärjestys ei tuo oikeutta hallituspaikkoihin tai tilintarkastajien nimeämiseen, mutta joissa kaupungin edustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, milloin kaupungin etu on sitä vaatinut tai yhtiökokous on muuten nähnyt kaupungin edustuksen yhtiön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja päättänyt valita kaupungin edustajan toimielimiin. Näissä yhtiöissä tilakeskus edustaa kaupunkia niin sanotulla vuosivaltakirjalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566