Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

UMO-säätiön ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-000088 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi UMO-säätiön ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä sivistystointa johtajavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen asian (Sj/1) kokouksen kolmantena asiakohtana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Umo-säätiön osavuosikatsaus 3_2015_.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä ammattilaisorkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Vuoden 2015 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan (ennuste 3/2015) olevan - 68 256 euroa. Vastaava tulos vuonna 2014 oli - 64 392 euroa.

Säätiön talouden tervehdyttämissuunnitelma esiteltiin konsernijaostossa 27.5.2013 ja 25.11.2013 esiteltiin Umo-säätiön talouden tasapainottamisohjelma. Konsernijaosto kokouksessaan 9.12.2013 totesi, että säätiön taloustilanne tulee tarkasteluun kaupungin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä. Vuoden 2014 avustus oli 780 000 euroa ja vuoden 2015 avustus oli 820 000 euroa. Vuoden 2016 avustus on 820 000 euroa.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2015 UMO-säätiölle asetettu muu tavoite on: Säätiön oma varainhankinnan aste vähintään 22 %.

UMO-säätiön toiminnanjohtaja Eeva Pirkkala antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Juha Levo.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Umo-säätiön osavuosikatsaus 3_2015_.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566