Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 29.1.2016

HEL 2016-000006 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.1.2016.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa

        ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan Hannu Juvosen tilalle Sami Sarvilinna, ja

        hyväksymään muut käsiteltävät asiat hallituksen esitysten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Oy Apotti Ab:n kokouskutsu 29.1.2016

2

Oy Apotti Ab:n esityslista 29.1.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38 %.

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 22.1.2016. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön pääomittamista sekä hallituksen jäsenten nimeämistä. Kaupungin osuus vuoden 2016 pääomituksesta on 1 313 604 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1205

        hyväksyä enintään 1 503 604 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Oy Apotti Ab:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,

        myöntää kaupunginkanslian käytettäväksi vuoden 2016 talousarviomäärärahoja enintään 1 504 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksessa on sovittu siitä, miten yhtiön osakkeenomistajat nimeävät jäseniä yhtiön hallitukseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.1.2016 muun muassa valitaan uusi hallituksen jäsen kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen tilalle.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin silloin, kun kokouksessa käsitellään hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien valitsemista ja kun kaupungilla on yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä hallintoelimiin, sekä antaa ohjeita hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Oy Apotti Ab:n kokouskutsu 29.1.2016

2

Oy Apotti Ab:n esityslista 29.1.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566