Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Helen Oy:n kehitysohjelmaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2015-014031 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helen Oy:n hallitukselle annetaan toimiohjeena kehotus toteuttaa Helen Oy:n kehitysohjelma kaupunginvaltuuston 2.12.2015, § 332 tekemän päätöksen mukaisesti erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun (kehitysohjelmavaihtoehto 3) mukaisena, ja siten, että Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kvsto 2.12.2015, § 332

2

Helen Oyn hallituksen esitys

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy on kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö, jonka toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö muodostaa tytäryhteisöjensä (Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energiatunnelit Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy) kanssa Helen-konsernin.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015, § 332 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä, että

        Helen Oy:n kehitysohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon

        Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten,

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä yhdeksän toivomuspontta.

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu päättää yhtiön muodostaman konsernin kannalta merkittävistä ja laajakantoisista investoinneista.

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu päättää yhtiön muodostaman konsernin kannalta merkittävistä ja laajakantoisista investoinneista.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kvsto 2.12.2015, § 332

2

Helen Oyn hallituksen esitys

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566