Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/3

 

14.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 184

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-012536 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin asunnot Oy Q 2.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontteja ja niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta, pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien laskennasta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 47 000 ARA-vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta vastaavat 21 alueyhtiötä.

Ennuste vuoden 2015 liikevaihdoksi on 387,5 milj. euroa (edellisvuonna 364,6 milj. euroa). Merkittävin muutos edelliseen vuoteen johtuu KOy Helsingin Palveluasuntojen fuusioitumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Tilikauden liiketulokseksi ennustetaan 59,8 milj. euroa, joka on  4,6 % pienempi kuin budjetoitu tulos, mutta ennuste voitosta ennen satunnaiseriä (18,5 milj. euroa) on 23,9 % budjettitavoitetta suurempi.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin asunnot Oy Q 2.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566