Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/4

 

14.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 185

Myllypuron kampuksen toteuttamista ja omistamista varten perustettavan kiinteistöosakeyhtiön toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajan nimeäminen

HEL 2015-000226 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön rakennettavan Myllypuron kampuksen toteuttamista ja omistamista varten perustettavan kiinteistöosakeyhtiön

        hallituksen puheenjohtajaksi tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltusen,

        hallituksen jäseniksi toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolan, aluerakentamispäällikkö Kari Pudaksen, johtava kaupunginasiamies Jenni Ropen ja kaupungininsinööri Raimo K. Saarisen,

        toimitusjohtajaksi kaupunginasiamies Eeva Skultin sekä

        tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lauri Tuomaala).

Käsittely

Esteelliset: Ritva Viljanen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oy KPMG Ab

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 5.5.2015, § 120 hyväksyä 11.12.2014 päivätyn Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 56 015 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 165 000 000 euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin muun muassa, että Myllypuron kampus tulee perustettavan Helsingin kaupungin omistaman kiinteistöosakeyhtiön omistukseen. Kiinteistöosakeyhtiö myös toteuttaa hankkeen, ja että kiinteistöosakeyhtiön perustamista koskeva asia tuodaan päätöksentekoon erikseen.

Kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanopäätöksessään 11.5.2015, § 513 kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa valmistelemaan hankkeen toteuttavan kiinteistöosakeyhtiön perustamisen kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2015 aikana.

Kaupunginhallitus päätti 2.11.2015, § 1042 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa perustamaan kiinteistöosakeyhtiön Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön rakennettavan Myllypuron kampuksen toteuttamista ja omistamista varten sekä allekirjoittamaan tarvittavat yhtiön perustamis- ym. asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä perustettavan kiinteistöosakeyhtiön kaikkien osakkeiden merkitsemisen kaupungin lukuun, ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeiden merkintähinnan 300 000 euroa talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Kiinteistöosakeyhtiön toimielimet

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa antaa ohjeita hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta

Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhtiössä noudatetaan kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004, 1119 § mukaista palkkiokäytäntöä.

Yhtiön rekisteröinnin ja toiminnan käynnistämisvaiheen ajaksi on tarkoituksenmukaista nimittää yhtiöön oman toimen ohella toimiva toimitusjohtaja kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastolta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päätti 17.6.2015, § 2 nimetä ehdolle perustettavan Metropolian Myllypuron kampushankkeen toteuttavan kiinteistöosakeyhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lauri Tuomaala). Tilintarkastajaehdokas nimetään vuonna 2015 perustettavalle yhtiölle sekä vuodeksi 2016. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oy KPMG Ab

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Tarkastusvirasto

Tilakeskus

HKR

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2015 § 1042

HEL 2015-000226 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa perustamaan kiinteistöosakeyhtiön Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön rakennettavan Myllypuron kampuksen toteuttamista ja omistamista varten sekä allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset ja muut tarvittavat yhtiön perustamis- ym. asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

        hyväksyä perustettavan kiinteistöosakeyhtiön kaikkien osakkeiden merkitsemisen kaupungin lukuun, ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeiden merkintähinnan 300 000 euroa talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

20.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2015 § 149

HEL 2015-000226 T 10 06 00

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa perustamaan kiinteistöosakeyhtiön Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön rakennettavan Myllypuron kampuksen toteuttamista ja omistamista varten sekä allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset ja muut tarvittavat yhtiön perustamis- ym. asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

        hyväksyä perustettavan kiinteistöosakeyhtiön kaikkien osakkeiden merkitsemisen kaupungin lukuun, ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeiden merkintähinnan 300 000 euroa talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 05.05.2015 § 120

HEL 2015-000226 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 11.12.2014 päivätyn Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 56 015 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 165 000 000 euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten Metropolian Myllypuron kampukselle varataan riittävät tilat opiskelijaterveydenhoidolle. (Seija Muurinen)

 

Käsittely

05.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Seija Muurinen oli valtuutettu Arja Karhuvaaran kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten Metropolian Myllypuron kampukselle varataan riittävät tilat opiskelijaterveydenhoidolle.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Seija Muurisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten Metropolian Myllypuron kampukselle varataan riittävät tilat opiskelijaterveydenhoidolle.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Mukhtar Abib, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Karita Toijonen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 4
Suzan Ikävalko, Minerva Krohn, Hannu Oskala, Ville Ylikahri

Poissa: 10
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Silvia Modig, Jan D Oker-Blom, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Seija Muurisen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 22.01.2015 § 36

HEL 2015-000226 T 10 06 00

Kiinteistökartta 105/678 503, Myllypurontie 1

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 11.12.2014 päivätyn Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 56 015 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 165 000 000 euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta päätöksen lainvoimaisuutta.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566