Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

26.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 150

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.11.2015

HEL 2015-003923 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys oy:n 2.11.2015 klo 10 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen valtuuksien myöntämiseksi suunnatun osakeannin järjestämiseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu

2

Liite 1. Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

3

Liite 2. Osakas- ja ääniluettelo

4

Liite 3. Suunnatun osakeannin päätösesitys.

5

Liite 4. Hallituksen kokouksen 5/2015 pöytäkirjanote

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 (724 §), että Kruunuvuorenrannan uudelle asunto- ja toimitila-alueelle toteutetaan jätteen putkikeräysjärjestelmä ja alueen yksityiset maanomistajat ja kiinteistöjen luovutuksensaajat velvoitetaan maankäyttö- ja luovutussopimuksissa liittymään alueelliseen järjestelmään, ellei kiinteistölautakunta yksittäistapauksessa perustellusta syystä toisin päätä.

Samalla kaupunginhallitus päätti perustaa Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy (ruotsiksi Kronbergsstrandens sopsug Ab) -nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Kruunuvuorenrannan uudella asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Kiinteistölautakunta päätti 1.10.2015 osaltaan hyväksyä Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n äänivallattomien osakkeiden (B-osakesarja) merkintähinnan määräytymisperiaatteet. Niiden mukaan kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee yhtiöstä omistamansa/hallinnoimansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n äänivallattomia B-sarjan osakkeita (1 osake / asemakaavakartan osoittama kerrosneliömetri).

Päätöksen mukaan yhtiön hallituksen tulee määrittää ja päättää B-osakkeen merkintähinnan (euroa/osake) erikseen kutakin suunnattua osakeantia varten siten, että osakekohtainen kokonaismerkintähinta muodostuu kahdesta osasta seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Yleinen osa (perusosa):
Yleisellä osalla (perusosalla) katetaan kiinteistön osuus  putkikeräysjärjestelmän perusinvestoinneista (kuten jäteasema ja runkolinjat asennustöineen). Yleisen osan lähtötasona (1.1. - 31.12.2015) pidetään Kruunuvuorenrannassa 26,05 euroa/osake. Yleistä osaa korotetaan vuosittain (1.1.) 5 %:lla.

2. Kiinteistökohtainen osa:
Kiinteistökohtainen osa määräytyy kiinteistökohtaisesti kulloinkin kyseessä olevalle kiinteistölle tai muualle sitä palvelevalle kiinteistölle asennettavista jätteen putkikeräysjärjestelmän osista (syöttöpisteet ja kiinteistöputki niihin liittyvine laitteineen) Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle aiheutuvien todellisten kustannusten mukaan siten, että mainittu kustannus jaetaan tasaosuuksin kullekin kyseisen
kiinteistön tai kaikkien kiinteistökohtaista osaa käyttävien kiinteistöjen merkittäväksi tulevalle osakkeelle.

B-osakkeen osakekohtainen kokonaismerkintähinta (euroa/osake) saadaan laskemalla yhteen 1 kohdassa mainittu yleinen osa ja 2 kohdassa mainituin tavoin kullekin osakkeelle tuleva kiinteistökohtainen osa.

Nyt Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen ottamaan Kruunuvuorenrannan alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat KrJP:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiönlain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteenä 4 olevan esityksen mukaisesti.

Suunnattujen osakeantien järjestämiselle on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, sillä putkikeräysjärjestelmän rakentaminen rahoitetaan osakemerkinnöistä kerättävillä
pääomasijoituksilla. Osakkaiksi tulevat kiinteistön haltijat/omistajat tulevat jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttäjiksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu

2

Liite 1. Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

3

Liite 2. Osakas- ja ääniluettelo

4

Liite 3. Suunnatun osakeannin päätösesitys.

5

Liite 4. Hallituksen kokouksen 5/2015 pöytäkirjanote

Tiedoksi

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Kiinteistölautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566