Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

12.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 141

Edustajan nimeäminen Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2016 - 2017

HEL 2015-009005 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kiinteistöpäällikkö Kyösti Oasmaan Helen Oy:stä ehdokkaaksi Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2016 -2017 todeten samalla, että ehdokkaasta on sovittu pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tekniikan museon säätiön kirje 10.8.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Säätiö

 

Ehdotettu

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tekniikan museon säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen jäsenet nimetään kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään muuta jäsentä. Säätiön valtuuskunta valitsee hallituksen niin, että taustayhteisöjen ehdottamista henkilöistä valitaan vähintään yksi henkilö. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat yksi taustayhteisöistä, joilla on yhteinen edustaja hallituksessa. Edustajana on toiminut kiinteistöpäällikkö Kyösti Oasmaa Helen Oy:stä. Häntä ehdotetaan hallituksen jäseneksi myös vuosiksi 2016 - 2017. Kyösti Oasmaa  on myös Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien ehdokas tähän tehtävään.

Tekniikan museon säätiön hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tekniikan museon säätiön kirje 10.8.2015

Otteet

Ote

 

Säätiö

 

Ehdotettu

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566