Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 129

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 24.9.2015

HEL 2015-003925 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 24.9.2015 klo 8.30, osoitteessa Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu 24.9.2015

2

Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.9.2015 esityslista

3

Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus 24.9.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy on Helsingin (45 %), Espoon (23,5 %), Vantaan (19 %) ja Kauniaisten (2,5 %) kaupunkien sekä Uudenmaan liiton (10 %) omistama yhtiö, jonka toimialana on pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointi. Yhtiön tarkoituksena on edistää investointien ja yritysten sijoittumista pääkaupunkiseudulle markkinoimalla seutua kaupunkimarkkinoinnin keinoin ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä pääkaupunkiseudulla.

Yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutettavaksi esitetään yhtiön toiminimi sekä toimiala.

Yhtiön toiminimi tulee olemaan Helsinki Business Hub Ltd Oy ja uutena toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät 13.5.2014 kokouksessaan, että Greater Helsinki Promotion Oy:n toiminta uudistetaan vastaamaan metropolialueen kilpailukykystrategian tavoitteita siten, että uudistunut yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa.

Yhtiön hallitus hyväksyi uudelleenorganisoitavan yhtiön liiketoimintasuunnitelman päälinjat ja päätti uudistamisen valmistelun käynnistämisestä kokouksessaan 16.6.2014. Hyväksytyn liiketoimintasuunnitelman mukaisesti yhtiön toimialaa ja toimintaa laajennetaan sekä yhtiön nimi uudistetaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu 24.9.2015

2

Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.9.2015 esityslista

3

Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus 24.9.2015

Tiedoksi

oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566