Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

08.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

HEL 2015-001516 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Henri Kuitusen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

Yhtiön muut osakkaat

 

Hallituksen puheenjohtajaksi nimetty

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto päätti 9.3.2015 § 41 nimetä kaupungin edustajat sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuusyhteisöjen toimielimiin. Asian valmistelussa tapahtuneen virheen vuoksi päätöksen liitteenä olevasta listasta on puuttunut Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajan nimi. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kolme jäsentä, mutta päätöksessä on nimetty vain kaksi.

Virhe on huomattu vasta 29.5.2015 pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Helsingin kaupunki voi osakassopimuksen mukaisesti nimetä hallitukseen yhden jäsenen myöhemmin niin, että hänestä tulee hallituksen puheenjohtaja. Jäsen tulee valituksi Helsingin kaupungin ilmoituksella ilman uutta yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on liitteenä.

Helsingin kaupungin tarkoituksena on ollut, että kaupungin edustajina hallituksessa jatkavat samat henkilöt kuin edellisellä toimikaudella: puheenjohtajana Henri Kuitunen ja jäseninä Ritva Viljanen ja Tuula Saxholm. Konsernijaoston tulisi siten korjata 9.3.2015 tekemäänsä päätöstä siten, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Henri Kuitunen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja

Otteet

Ote

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

Yhtiön muut osakkaat

 

Hallituksen puheenjohtajaksi nimetty

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.03.2015 § 41

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566