Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

08.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 95

Culminatum Innovation Oy Ltd:n varsinainen yhtiökokous 17.6.2015

HEL 2015-005898 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kaupungin yhtiökokousedustajana hyväksymään Culminatum Innovation Oy Ltd:n varsinaisessa yhtiökokouksessa keskiviikkona 17.6.2015 käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Culminatum Innovation Oy Ltd, kokouskutsu liitteineen 17.6.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Culminatum Innovation Oy Ltd on julkisrahoitteinen, voittoa tavoittelematon alueellinen kehitysyhtiö, jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä Uudellamaalla, edistää korkeaa osaamista hyödyntävien ja tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä sekä katalysoida tutkimuksen, elinkeinoelämän ja julkishallinnon vuorovaikutusta Uudellamaalla. Yhtiön toimialana on harjoittaa tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita yhtiön toiminnan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkeiden toteuttamisesta sekä avustaa tällaisten hankkeiden hallinnossa ja rahoituksen hankinnassa.

Yhtiön suurimmat omistajat ovat Uudenmaan liitto (24,98 %), Helsingin kaupunki (8,12 %) sekä Helsingin yliopisto (8,12 %).

Konsernijaosto päätti 16.2.2015, § 11 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia muun muassa Culminatum Innovation Oy Ltd:n kevään 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Culminatum Innovation Oy Ltd:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2015 käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös hallituksen ehdotus yhtiön asettamisesta välittömästi selvitystilaan yhtiön toiminnan päättämistä ja yhtiön purkamista varten sekä OTK, LL.M. Tero Suursalmen nimeämistä selvitysmieheksi. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiön tilikauden muuttamista ja sen johdosta kuluvan tilikauden pidentämistä 30.6.2016 saakka ja siihen liittyen yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja 11 §:n teknistä muuttamista.

Yhtiön varsinainen liiketoiminta on päättynyt kesäkuun 2014 lopussa yhtiön saatettua päätökseen viimeiset sen toteutettavana olleet hankkeet. Samalla henkilöstön sopimukset päättyivät ja yhtiö luopui omista toimitiloista. Heinäkuusta 2014 lähtien yhtiön jäljelle jääneestä toiminnasta on vastannut Uudenmaan liitto yhtiön kanssa solmitun hallinnointisopimuksen nojalla. Hallinnoijan keskeisiä tehtäviä ovat olleet yhtiön viimeisten maksatushakemusten laadinta, yhtiölle tulevien maksatusten valvonta ja edelleen tilittäminen hankekumppaneille.

Hallituksen ehdotukset perustuvat vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen tekemiin päätöksiin yhtiön toiminnan supistamisesta, eikä myöhemmin ole ilmaantunut seikkoja, joiden perusteella yhtiön liiketoimintaa olisi syytä jatkaa. Hallituksen käsityksen mukaan yhtiön purkaminen voi olla mahdollista vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta kuluvan vuoden tilikautta on kuitenkin syytä pidentää kesäkuulle 2016.

Culminatum Innovation Oy Ltd:n toiminnan alasajoon liittyvää suunnitelmaa on esitelty konsernijaostolle 14.4.2014 yhtiön ajankohtaiskatsauksen yhteydessä.

Osakeyhtiölain mukaan selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä mahdollisesti jäljelle jäävän osuuden  suorittaminen osakkeenomistajille. Kaupungin kirjanpidossa yhtiön osakkeiden arvo on yhteensä 44 000 euroa. Mahdollinen tarve tehdä alaskirjauksia selviää selvitysmenettelyn yhteydessä, kun yhtiön jäljelle jäävien varojen määrä varmistuu.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Culminatum Innovation Oy Ltd, kokouskutsu liitteineen 17.6.2015

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566