Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/1

 

27.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rantasen ja Männistön sekä varatarkastajiksi jäsenet Raatikaisen ja Pajamäen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rantasen ja Männistön sekä varatarkastajiksi jäsenet Rissasen ja Pajamäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566