Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

27.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous

HEL 2015-004382 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

-        nimetä Kansainvälisen designsäätiön hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Timosen,

-        nimetä säätiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind) sekä

-        kehottaa maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkion kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaisesti ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansainvälinen designsäätiö on perustettu 24.6.2010 määräajaksi 31.12.2017 saakka. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden toimintaa maailman designpääkaupunkina (World Design Capital 2012).

Kansainvälisen designsäätiön hallitus on ilmoittanut, että säätiön hallituksen vuosikokous pidetään tiistaina 28.4.2015. Vuosikokouksessa käsitellään säätiön sääntöjen 9 §:ssä mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat liitteenä olevan esityslistan mukaisesti.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla on sääntöjen mukaan oikeus nimetä säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Kansainvälisen designsäätiön sääntöjen mukaan säätiön tilintarkastajana on Helsingin kaupungin valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Esityslista

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566