Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

27.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2015-004380 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Länsimetro Oy vuosikatsaus 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaiskustannusarvio on 1 008 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on 217 miljoonaa euroa.

Yhtiön vuoden 2014 liikevaihto oli 1,2 milj. euroa. Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketuloista. Yhtiön tulos vuodelta 2014 osoittaa voittoa 30 233 euroa.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm ja hallituksen jäsen Ville Lehmuskoski.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Länsimetro Oy vuosikatsaus 2014

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566