Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/2

 

27.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2015-003752 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) talousarvion 2016 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on mm. suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsittelemään HSL:n hallituksessa kesäkuussa 2015 ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2015 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 185,9 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen 16.3.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raamissa maksuosuus HSL:lle on 196,9 miljoonaa euroa.

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi selostaa konsernijaoston kokouksessa HSL:n vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia. Kokouksessa on läsnä myös HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566