Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

27.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen

HEL 2015-004456 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Forum Virium Helsinki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2015 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan konsernijaoston kokouksessa 16.2.2015 nimettyjen henkilöiden lisäksi:

-        Petri Niittymäki, yritysliiketoimintajohtaja, TeliaSonera Finland Oyj

-        Janne Yli-Äyhö, johtaja, Oy Yleisradio Ab

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminta on viime vuosina fokusoitunut voimakkaasti kaupunki-innovaatioihin erikoistuneeksi palvelukehittäjäksi. Yhtiön nykyistä kolmiportaista hallintomallia yksinkertaistettiin vuonna 2014. Hallintomalliuudistuksen yhteydessä siirryttiin käytäntöön, jossa yhtiön hallitukseen valitaan viranhaltijoiden lisäksi myös Forum Virium Helsinki Oy:n kumppaniyritysten piiristä valittuja henkilöitä.

Konsernijaoston kokouksessa 16.2.2015 kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kehotettiin edustamaan kaupunkia Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiökokouksessa ja, yhtiön hallitukseen nimettiin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Jaakko Salavuo ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Hallituksen kokoonpanoa esitetään täydennettäväksi kahdella kumppaniyritysten edustajista valitulla jäsenellä: yritysliiketoimintajohtaja Petri Niittymäki, TeliaSonera Finland Oyj ja johtaja Janne Yli-Äyhö, Oy Yleisradio Ab. Edellä mainitut henkilöt ovat toimineet Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksessa päättyvällä toimikaudella.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566