Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Ami-säätiön hallituksen jäsenen vaihdos

HEL 2015-001516 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 9.3.2015 tekemäänsä päätöstä edustajien nimeämisestä sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen toimielimiin siten, että Ami-säätiön hallitukseen nimetään Ulla Käyhkön (Vas.) sijaan Tiina Lintunen (Vas.).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ami-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Hallitukseen nimetty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto päätti 9.3.2015 nimetä kaupungin edustajat sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen toimielimiin. Konsernijaoston päätöksen jälkeen Ami-säätiön hallitukseen nimetty Ulla Käyhkö on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseneksi. Vasemmistoliitto on 8.4.2014 esittänyt hänen tilalleen Tiina Lintusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ami-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Hallitukseen nimetty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.03.2015 § 41

HEL 2015-001516 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

-        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2015 varsinaisissa yhtiökokouksissa

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

-        kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti

-        nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti

-        todeta, että tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566