Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous 22.4.2015

HEL 2015-004064 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokouksessa 22.4.2015 niin, että

-        yhtiön neuvottelukunnan jäseneksi valitaan henkilöstöjohtaja Marja-Liisa Pohjaniemi

-        käsiteltävänä oleva yhteistyösopimuksen muutos hyväksytään hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Seure Henkilöstöpalvelut Oyn yhtiökokouskutsu.pdf

2

Seure Henkilöstöpalvelut Oyn yhtiökokouskutsun liiteasiakirjat.pdf

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen apuelimenä toimii neuvottelukunta, joka tehtävänä on toimintaohjeensa mukaan antaa hallitukselle lausuntonsa yhtiön strategian muuttamisesta, henkilövuokrausta koskevan yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta, yhtiön budjetin ja toimintasuunnitelman perusteista, veloitushintojen muuttamisesta ja muista yhtiön hallituksen määrittelemistä asioista.

Toimintaohjeen mukaan jokainen osakkeenomistaja nimeää neuvottelukuntaan yhden jäsenen. Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa käsiteltiin konsernijaoston kokouksessa 16.2.2015. Konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan henkilöstöjohtaja Marja-Liisa Pohjaniemi.

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Helsingin, Espoon, Vantaan kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän väliseen yhteistyösopimukseen tehtävien muutosten hyväksymistä yhtiön osalta. Tehtävät muutokset ovat lähinnä toimintatapoja selventäviä ja teknisluonteisia.

Helsingin kaupungin osalta yhteistyösopimuksen hyväksymisestä päätetään erikseen kaupunginjohtajan päätöksellä. Nykyinen yhteistyösopimus ja luonnos päivitetyksi yhteistyösopimukseksi ovat yhtiökokouskutsun liitteinä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Seure Henkilöstöpalvelut Oyn yhtiökokouskutsu.pdf

2

Seure Henkilöstöpalvelut Oyn yhtiökokouskutsun liiteasiakirjat.pdf

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566