Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/3

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2015-003751 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) talousarvion 2016 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsittelemään HSY:n hallituksessa kesäkuussa 2015 ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2015 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSY:lle on 2,085 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen 16.3.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raamissa maksuosuus HSY:lle on vuoden 2015 talousarvion tasolla.

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen selostaa konsernijaoston kokouksessa vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia. Kokouksessa on läsnä myös HSY:n hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566