Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous 2015

HEL 2015-003397 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

-        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja asemansa perusteella sekä lisäksi Osku Pajamäki ja Nina Huru,

-        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

-        hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

-        tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,

-        hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,

-        hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

-        tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja),

-        yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu

2

Esityslista

3

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Satama Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

-        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja asemansa perusteella sekä lisäksi ____________________ ja ____________________,

-        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

-        hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

-        tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,

-        hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,

-        hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

-        tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja),

-        yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö. 

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä toimivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Nina Huru.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen työjärjestyksensä muuttamiseksi.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkioesitys vastaa yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa 14.1.2015 päätettyjä nykyisiä hallituspalkkioita.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa). Ehdotus vastaa 1.1.2015 aloittaneen hallituksen kokoonpanoa.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi

Nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty yhtiökokouksessa 27.8.2014 vahvistetussa työjärjestyksessä. Nimitystoimikunta ehdottaa tähänastisen työskentelynsä perusteella työjärjestyksen tarkentamista.

Olennaisimmat ehdotetut muutokset ovat hallituksen pätevyysarvioinnin täydentäminen omistajakaupungin tuntemuksella ja yritysvastuuasioilla (ml. HR-asiat) sekä hallituksen palkkioita koskevan ehdotuksen lisääminen nimitystoimikunnan nimenomaisesti mainittuihin tehtäviin.

Helsingin Satama Oy:n tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta päätti 7.5.2014, 57 § nimetä ehdolle perustettavan Helsingin Satama Oy:n tilintarkastajaksi yhtiön ensimmäiselle tilikaudelle KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja) arvonlisäverottomaan hintaan 14 400 euroa. Tilintarkastajan nimeämisessä on mahdollista käyttää optiota vuodelle 2016.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu

2

Esityslista

3

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Satama Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566