Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

13.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Suomen Messut Osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous

HEL 2015-003274 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Suomen Messut Osuuskunnan varsinaisessa osuuskuntakokouksessa 21.4.2015 ja hyväksymään asiat siellä osuuskunnan hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston erovuoroisten tilalle nimetään seuraavat henkilöt:

-        Tatu Rauhamäki

-        Minerva Krohn

-        Olli Koski

-        Jussi Pajunen

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Suomen Messut Osuuskunnan varsinaisessa osuuskuntakokouksessa 21.4.2015 ja hyväksymään asiat siellä osuuskunnan hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa Helsingin kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston erovuoroisten tilalle nimetään seuraavat henkilöt:

-        _______________

-        _______________

-        _______________

-        Jussi Pajunen

Esittelijän perustelut

Suomen Messut Osuuskunta on vuonna 1919 perustettu suomalaisen elinkeinoelämän omistama messuorganisaatio. Sen tarkoituksena on tukea suomalaista elinkeinoelämää järjestämällä messuja ja näyttelyitä, tarjoamalla korkeatasoiset näyttely-, kokous- ja kongressitilat sekä tuottamalla tapahtumiin liittyviä palveluja. Osuuskunnassa on jäseninä noin 250 suomalaista yritystä.

Osuuskunnan sääntöjen mukaan erovuorossa olevien tilalle valitaan uudet jäsenet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu

Tiedoksi

oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566