Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

15.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 184

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014

HEL 2014-014423 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 11.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Leena Saarinen, varapuheenjohtajaksi Martta October ja hallituksen jäseniksi Mikko Kärkkäinen, Tuomas Nurmela sekä Juha Hakavuori.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

2

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

3

Luovutussopimusluonnos

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 11.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Leena Saarinen, varapuheenjohtajaksi ______________ ja hallituksen jäseniksi ______________, ______________ sekä Juha Hakavuori.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, 322 § Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelujen yhtiöittämisestä. Kaupunginhallitus teki yhtiöittämiseen liittyvän täytäntöönpanopäätöksen 20.10.2014, 1053 §.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy on perustettu 28.10.2014 osana Palmia-liikelaitoksen osittaista yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous liittyy yhtiöittämisen käytännön toteuttamiseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta ja liiketoiminnan hankkimisesta.

Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan yhtiölle kolmijäsenisen käynnistämisvaiheen hallituksen tilalle uusi hallitus.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiö päättää hankkia Helsingin kaupungilta Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalveluliiketoiminnan hallituksen ehdotuksen liitteenä olevan luovutussopimusluonnoksen mukaisesti. Luonnos vastaa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksessä 20.10.2014, 1053 § hyväksyttyä luonnosta.

Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotusta 999 osakkeen antamisesta Helsingin kaupungin merkittäväksi. Osakeanti maksetaan apporttiomaisuudella. Omaisuus muodostuu yhtiöön siirtyvien liiketoimintojen liikevaihtojen suhteeseen perustuvasta osuudesta liikelaitoksen aiempina vuosina muodostamiin ylijäämiin sekä hankittavien liiketoimintojen muusta omaisuudesta. Maksu suoritetaan siirtämällä apporttiomaisuus yhtiölle viimeistään 31.12.2014 klo 24.00.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Ylimääräisessä yhtiö kokouksessa vapautetaan käynnistämisvaiheen kolmijäseninen hallitus tehtävistään. Uuden yhtiökokouksessa valittavan hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2015 ja jatkuu yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n oto-toimitusjohtaja Antti Värtelä antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Yhtiön käynnistämisvaiheen hallituksen puheenjohtaja on konsernijaoston puheenjohtaja Tuuli Kousa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

2

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

3

Luovutussopimusluonnos

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566