Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

15.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 186

Arabian Palvelu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2014

HEL 2014-014810 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Arabian Palvelu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2014 ja siellä kannattamaan hallituksen esityksiä yhteiskerhotilan ostamisesta ja sen maapohjan ja pihapiirin vuokraamisesta.

Käsittely

Esteelliset: Tuuli Kousa

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu, esityslista ja liitteet 4.12.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Arabian Palvelu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arabian Palvelu Oy:n tehtävänä on mm. hallinnoida alueen asuinkiinteistöjä palvelevia autopaikkoja, yhteispihoja ja yhteistiloja. Kaupunki on hallinnoinut yhtiötä yhdessä alueen rakennuttajien kanssa sen turvaamiseksi, että aluetta palvelevien ja asemakaavoissa ja sopimuksissa asetetut velvoitteet yhteistilojen ym. toteuttamisesta toteutuvat.

Viimeisenä asiana, jonka edellytetään toteutuvan ennen kuin hallinto luovutetaan yhtiön osakkaina olevien alueen asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallintoon, on yhteistiloja koskevan velvoitteen täyttäminen. Tämän toteuttaminen merkitsee käytännössä alueella sijaitsevan kaupungin vielä omistaman Bokvillan-rakennuksen ostamista ja pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä sen pihapiiristä.

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen rakennusta koskevan kaupan ja sen edellytyksenä olevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen hyväksymiseksi.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu, esityslista ja liitteet 4.12.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Arabian Palvelu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistölautakunta

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566