Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/2

 

24.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 166

Helsingin Bussiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2014-013779 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin Bussiliikenne Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka markkinaosuus linjaliikenteessä pääkaupunkiseudulla on noin 25 %.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen
puheenjohtaja Valtteri Aaltonen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Tiedoksi; muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566