Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

24.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 168

Edustajan nimeäminen HSO-säätiön hallitukseen kaudeksi 2015-2016

HEL 2014-013618 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä toimitusjohtaja Mirja Heiskarin HSO-säätiön hallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudeksi 1.1.2015 -  31.12.2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Pyyntö edustajan nimeämisestä HSO-säätiön hallitukseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSO-säätiön tarkoituksena on tukea erityisesti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa toteutettavaa johdon assistenttikoulutusta, sen kehittämistä ja tämän koulutuksen yhteyttä työelämään. Säätiö voi myös laajemmin tukea vastaavanlaisen koulutuksen kehittämistä ja toteuttamista Suomessa sekä alan tutkimustoimintaa.

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä. Seuraavat yhteisöt  nimeävät hallitukseen jäsenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Helsingin kaupunki, Keskuskauppakamari, Suomen yrittäjät ry ja AITO HSO ry.

Toimitusjohtaja Mirja Heiskari on toiminut hallituksessa kaupungin nimeämänä edustajana. ja hänen nimeämisensä hallitukseen myös seuraavaksi kaudeksi on perusteltua.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Pyyntö edustajan nimeämisestä HSO-säätiön hallitukseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti

Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Nimetty

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566