Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

24.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 164

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous 25.11.2014

HEL 2014-013477 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokouksessa 25.11.2014 ja hyväksymään asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhdistyskokousedustajaa ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen kaupungin edustajiksi nimetään seuraavat henkilöt

- Armi Murto

- Laura Nyman ja

- Santtu von Bruun, yksikön päällikkö.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Uusyrityskeskuksen syyskokouskutsu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokouksessa 25.11.2014 ja hyväksymään asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhdistyskokousedustajaa ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen kaupungin edustajiksi nimetään seuraavat henkilöt

- _____________________

- _____________________ ja

- Santtu von Bruun, yksikön päällikkö.

Esittelijä

Helsingin kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrityskeskus ry:n perustajajäsen.

Helsingin Uusyrityskeskus ry (HUK) kuuluu 31:n itsenäisen uusyrityskeskuksen verkostoon. Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestönä toimii Suomen Uusyrityskeskukset ry, joka on tuonut toimintamallin vuonna 1988 Suomeen ja on ollut perustamassa kaikkia 31 uusyrityskeskusta.

HUK:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle.

Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläisiä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Uusyrityskeskuksen syyskokouskutsu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566