Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

24.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 165

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista linjausta Oy Gardenia-Helsinki Ab:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 1=Pidetään nykyisellään, uusi linjaus: 6=Purkaminen.

Samalla konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsauksen.

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tavoitteena Gardenia-rakennuksen ja kiinteistön myynti tai Gardenia–rakennuksen vuokraaminen markkinaehtoisella vuokralla yksityiselle vuoden 2015 aikana.

Vielä konsernijaosto päättää kehottaa Oy Gardenia - Helsinki Ab:tä vuoden 2015 aikana jatkamaan toimintansa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijän perustelut

Aikaisempia vaiheita

Konsernijaosto päätti 10.3.2014 esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista linjausta Oy Gardenia-Helsinki Ab:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 1 = Pidetään nykyisellään, uusi linjaus: 6 = Purkaminen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunginkanslian ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan pikaisesti selvityksen Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitsemalla tontilla (36197/1) olevien rakennusten käyttömahdollisuuksista siinä tilanteessa, että Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminta kiinteistöllä mahdollisesti lakkaa.

Konsernijaosto edellytti, että myynti- ja alasajovaihtoehtojen yhteydessä selvitetään kaikki kaupungille koituvat kiinteistötaloudelliset kustannusvaikutukset. Niitä verrataan kaupungin kokonaisedun kannalta myös vaihtoehtoon, jossa yhtiön taloutta tasapainotetaan lisätuella opetusviraston luontokouluhankinnoille ja/tai lisäämällä muiden hallintokuntien ostoja.

Konsernijaosto käsitteli Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsausta viimeksi 9.6.2014 ja päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen, jossa esiteltiin tilakeskuksen alustavia selvityksiä kiinteistön käyttömahdollisuuksista sekä Gardenian toiminnan kannalta keskeisten hallintokuntien lausunnot lisäostojen mahdollisuuksista. Selvityksen mukaan kaupungin oman käytön löytäminen kiinteistölle on epätodennäköistä. Todennäköisin vaihtoehto on myynti kaupungin ulkopuoliselle. Lisäostojen mahdollisuudet ovat lausuntojen mukaan vähäiset, eivätkä ne oleellisesti parantaisi yhtiön tilannetta.

Kaupunginjohtaja asetti 3.9.2014 Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston edustajista koostuvan työryhmän (Gardenia-työryhmä), jonka tehtävänä oli 31.10.2014 mennessä selvittää ja tehdä tarvittavat ehdotukset Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan uudelleen konseptoinnista sekä sekä Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitseman tontin (36197/1) ja sillä olevien rakennusten käyttö- ja kehittämismahdollisuuksista.

Työryhmän tehtävänä oli myös arvioida kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteisomistuksessa olevien Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n ja Helsingin Ympäristötalo Koy:n toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuneita tai ennakoitavissa olevia muutoksia sekä synergiamahdollisuuksia, jotka on syytä huomioida arvioitaessa Gardenian (Oy Gardenia-Helsinki Ab:n ja Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitseman tontin) uudelleen konseptointia ja muita kehittämismahdollisuuksia sekä tehdä tarvittavat ehdotukset asiassa.

Työryhmä on antanut raporttinsa 11.11.2014. Raportti on liitteenä 1.

Työryhmän raportista

Raportissa on tarkasteltu eri vaihtoehtoja Gardenian toiminnalle: toimintaa jatketaan nykyisellään, toiminta konseptoidaan uudelleen, toiminta lakkautetaan.

Toiminnan jatkaminen nykyisellään edellyttäisi kaupungin avustuksen jatkamista, mikä ei ole mahdollista valtiontukisäännösten ja kaupungin avustuksia koskevien periaatteiden mukaan. Avustusasiaa on käsitelty jo aikaisemmin konsernijaoston 10.3.2014 asiakirjoissa.

Toiminnan konseptoinnissa uudelleen on tarkasteltu toiminnan muuttamista ja sisäisen vuokran muuttamista.

Toiminnan muuttaminen suuntaamalla toimintaa uusille kohderyhmille taikka supistamalla toimintaa luopumalla trooppisesta puutarhatoiminnasta mahdollistaisi Gardenian toiminnan jatkumisen. Työryhmä ei kuitenkaan pidä vaihtoehtoa todennäköisenä.

Kaupungin sisäisen vuokran perusteiden muuttaminen nykyistä poistoaikaa (20 vuotta) ja poistopohjaa (100 % uudishankinta-arvosta) muuttamalla (poistoaika 30 vuotta, poistopohja 70 % uudishankinta-arvosta) mahdollistaisi myös Gardenian toiminnan jatkumisen. Vuokraperusteiden muuttaminen ei työryhmän mukaan kuitenkaan ole todennäköinen vaihtoehto. Kaupungin eri hallintokuntien yhdenmukaisen kohtelun näkökulmasta vaihtoehto olisi ongelmallinen.

Toiminnan lakkauttamisessa on tarkasteltu Gardenia-rakennuksen purkamista ja asuinalueen tiivistämistä, Gardenia-rakennuksen vuokraamista markkinaehtoisella vuokralla ulkopuolisille, Gardenia-rakennuksen myymistä sekä Gardenia-rakennuksen vuokraamista kustannusperusteisella vuokralla kaupungin muuhun toimintaan.

Gardenia-rakennuksen taikka kiinteistön kaikkien rakennusten purkaminen ja asuinalueen tiivistäminen voisi olla pitemmän aikavälin ratkaisu, joka työryhmän mielestä edellyttää tarkempia selvityksiä täydennysrakentamisen mahdollisuuksista tontille. Vaihtoehtoa työryhmä ei kuitenkaan pidä todennäköisenä. Ratkaisu merkitsisi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan alasajamista.

Gardenia-rakennuksen vuokraaminen markkinaehtoisella vuokralla ulkopuoliselle on vaihtoehto, jota työryhmä pitää todennäköisenä vaihtoehtona. Työryhmä selvitti Gardenian nykyistä toimintaa lähellä olevia vaihtoehtoja. Kauppapuutarha- tai puutarhamyymäläkäyttö ei ole kaupallisesti kannattavaa. Muun käytön mahdollisuudet, joista työryhmä mainitsee esimerkkinä vuokraamisen kaupunkiviljelyyn, on syytä tarkemmin kartoittaa esim. kilpailuttamalla. Ratkaisu merkitsisi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan alasajamista.

Gardenia-rakennuksen myyminen ulkopuoliselle on vaihtoehto, joka on työryhmän mielestä mahdollinen. Ostaja voisi sijoittaa Gardenia-rakennuksen tiloihin esim. hotelli-, kokous- ja juhlatiloja. Vaihtoehto olisi kaupungin kannalta taloudellinen.

Gardenia-rakennuksen vuokraaminen kustannusperusteisella vuokralla kaupungin muuhun toimintaan ei ole todennäköinen vaihtoehto. Työryhmä tarkasteli mm. rakentamispalvelun (Stara) talvipuutarhatoiminnan ja sen tuotantotoiminnan mahdollisuuksia sijoittua Gardeniaan. Liittäminen osaksi jonkin hallintokunnan toimintaa merkitsisi vastaanottavalle hallintokunnalle suuria lisäyksiä käyttötalouskustannuksiin.

Työryhmä kartoitti myös koko Viikin viherkampuksen rakennetta, ja tarkasteli Viikin viherkampuksen kaupungin ja yliopiston yhteisomistuksessa olevien muiden kohteiden tilannetta. Yhteisomistuksessa Viikin alueella ovat Oy Gardenia-Helsinki Ab lisäksi Helsingin Ympäristötalo Oy (kaupungin omistusosuus 75 %, yliopiston 25 %) ja Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy (kaupungin omistusosuus 52 %, yliopiston 48 %). Lisäksi tarkastelussa oli mahdollisuudet yhteistoimintaan luontokeskus Haltian kanssa.

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n omistussuhteiden muuttamisella päätöksenteon sujuvuutta on kiinteistön kehittämiseen ja päätöksentekoon liittyen mahdollista parantaa. Muiden yhteisomistusten purkamisella voisi olla synergiaetuja omistusten suhteen yleensä.

Työryhmän esitykset

Työryhmän näkemyksen mukaan yhden vaihtoehdon valitseminen kiinteistön jatkokehittämiseen sisältää Gardenia-rakennuksen poikkeuksellisuuden vuoksi vaikeasti ennakoitavia riskejä. Siksi työryhmä esittää kiinteistöviraston tilakeskuksen johdolla jatkotarkasteltavaksi kevään 2015 aikana seuraavia vaihtoehtoja:

1. Tutkitaan mahdollisuudet käyttää Gardeniaa Eläintarhan alueella sijaitsevan kaupungin talvipuutarhan väistötilana.

2. Tutkitaan Gardenian lähialueen täydennysrakentamisella (pääosin asumiseen) syntyvät mahdollisuudet Gardenian käyttöön. Tavoitteena on luopuminen Gardenian kiinteistöstä. Tämä edellyttää kiinteistön väliaikaisen käytön ratkaisemista

3. Selvitetään mahdollisuudet muuhun kuin talvipuutarha- tai puutarhamyymäläkäyttöön, kaavoittajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Laaditaan alustava projektisuunnitelma ja aikataulu, mukaan lukien kilpailutukset. Tavoitteena on kiinteistön myynti tai vuokraaminen markkinaehtoisella vuokralla yksityiselle. Vuokrausvaihtoehdossa tulisi ratkaista myös, miten ylläpito- ja korjauskustannusten sekä todennäköisen markkinaehtoisen vuokran tuoton erotus katetaan.

4. Edellisten vaihtoehtojen lisäksi laaditaan suunnitelma ja aikatauluehdotus Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteisomistusten selkiyttämiseksi Viikin viherkampuksen alueella, sekä lisäksi tarvittaessa kiinteistöyhtiön jakamiseksi kahdeksi erilliseksi, Gardenia- ja toimistorakennusten kiinteistöksi.

5. Lisäksi työryhmä esittää, että Oy Gardenia - Helsinki Ab:n tulee vuoden 2015 aikana jatkaa toimintansa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä ottaen huomioon mahdollisuudet toimintansa uudelleen konseptointiin. Yhtiön tulee pyrkiä suunnittelemaan ja kehittämään toimintaansa siten, että kaupungin avustustarve pienenee merkittävästi.

Ennen selvitysten jälkeistä päätöksentekoa, edellä mainittujen selvitettävien vaihtoehtojen kokonaiskustannuksia verrataan Gardenian nykyisen ja/tai uudelleen konseptoidun toiminnan arvioituihin kokonaiskustannuksiin kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun tekemiseksi.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että Oy Gardenia - Helsinki Ab:n taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Liikevaihto on pysynyt lähes ennallaan, ja kokonaiskustannukset kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna noin 2 %, pääasiassa määräaikaisen vuokranalennuksen loppumisen johdosta. Yhtiön tulos vuonna 2014 tulee ennusteen mukaan olemaan 172 620 euroa negatiivinen. Vuoden 2013 vastaava tulos oli 145 101 euroa negatiivinen. Nykyisellä tappiotasolla yhtiön toiminta voi jatkua korkeintaan vuoden 2015 loppuun.

Esittelijä toteaa, että Oy Gardenia - Helsinki Ab:n taloudellista tilannetta ja erityisesti yhtiön toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia on vuosien 2013 ja 2014 aikana selvitetty useaan otteeseen. Aikaisemmat selvitykset ja työryhmän selvityksessä esitetty huomioon ottaen on ilmeistä, että uudelleen konseptointi voisi parantaa yhtiön tilannetta jonkin verran, mutta ei ratkaisisi yhtiön talouden ongelmia eikä Gardenia-rakennuksen käyttöön liittyviä ongelmia. Kaupungin hallintokuntien mahdollisuudet hyödyntää Gardenia-rakennusta pysyvästi osana omaa toimintaa ovat vähäiset, eikä ratkaisu ole kokonaistaloudellisesti perusteltu. Kiinteistön kehittäminen asuin- tai muuhun käyttöön on hidas prosessi, jolla yhtiön taloutta ei ole nopeasti parannettavissa, vaikka ratkaisu sinänsä olisikin kaupungin näkökulmasta taloudellisesti perusteltu.

Esittelijä katsoo, että realistisimmat ja kaupungin kannalta taloudellisesti parhaimmat vaihtoehdot ovat Gardenia-rakennuksen ja kiinteistön myynti taikka vuokraaminen markkinaehtoisella vuokralla yksityiselle. Kiinteistövirastoa tulisi kehottaa edistämään näitä vaihtoehtoja siten, että Gardenia-rakennukselle olisi mahdollisimman nopeasti vuoden 2015 aikana saatavissa uusi omistaja tai vuokraaja.

Kiinteistön lähialueiden kehittämisen mahdollisuuksia on hyvä joka tapauksessa selvittää tarkemmin tulevaisuutta ajatellen.

Samalla Oy Gardenia - Helsinki Ab:tä tulisi kehottaa vuoden 2015 aikana jatkamaan toimintansa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Viikin alueen yhtiöomistusten tarkastelu kaupungin ja Helsingin yliopiston kesken on tehtävä erillisenä asianaan.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimitusjohtaja Sari Oikarinen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Runa Ismark.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kiinteistövirasto

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.06.2014 § 107

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Gardenia-helsinki Ab:n tilannekatsauksen.

10.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.02.2014 Pöydälle

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Ympäristökeskus 28.5.2014

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Gardenian rakentamisen taustalla oli alun perin 1990-luvulla kaksi hanketta. Edesmenneen kaupunginpuutarhuri Pekka Jyrängön ideana oli rakentaa Viikkiin itäisiä kaupunginosia palvelemaan Töölönlahden talvipuutarhaa täydentävä talvipuutarha. Toisaalta ympäristökeskus suunnitteli Vanhankaupunginkoskelle kestävää elämäntapaa edistävä ympäristövalistuskeskusta ja luontokoulua . Suunnittelun edetessä rakennusvirasto ja ympäristökeskus päättivät yhdistää nämä hankkeet  selvien synergiaetujen takia ja myös siksi, että paikka soveltuisi myös viherneuvonnalle, johon oli tarvetta.

Perustamissuunnitelmassa rakennusvirasto ja ympäristökeskus sitoutuivat tilaamaan Gardenialta viher- ja ympäristöneuvontapalveluita ja opetusvirasto puolestaan sitoutui tilaamaan luontokoulupalvelua. Edellä mainittujen virastojen toiveet huomioitiin Gardenian tiloja ja toimintaa suunniteltaessa ja virastojen palvelutilaukset muodostivat keskeisen perustan myös Gardenian taloudelle. Kun vielä korkeiden rakentamiskustannusten takia korkeisiin vuokriin saatiin huojennusta luotiin pohja Gardenian toiminnalle vuosiksi eteenpäin. Taloudelliset vaikeudet alkoivat erityisesti opetusviraston alkaessa vähentää tilauksiaan ja vuokrien kohotessa. On selvää, että pelkästään luontokoulun ja ympäristöneuvonnan kannalta olisi taloudellisesti järkevää siirtää toiminnot Viikkiin halvempiin tiloihin. Sellaisenaan ne eivät ole sidoksissa välttämättä talvipuutarhaan.

Ympäristökeskus yhtyy tilakeskuksen näkemykseen, että ulkopuolisen ostajan löytäminen on hyvin epätodennäköistä ja vuokraaminen nykyisellä vuokratasolla subventoimatta sitä on vaikeaa.  Ympäristökeskus pitää Gardenian toiminnan jatkumista ja edelleen kehittämistä hyvin tärkeänä. Ympäristökeskus on valmis nostamaan tilauksiaan tasolle, joka vallitsi Gardeniaa perustettaessa eli n. 40.000 euroon. Tällä ei kuitenkaan olisi yksistään tietenkään ratkaisevaa  merkitystä Gardenian talousvaikeuksien kannalta. Ympäristökeskuksen mielestä muidenkin virastojen tulisi kyetä palaamaan siihen tilauspohjaan, mikä oli Gardenian alkuvuosina ja josta  sovittiin.

Yhtenä vaihtoehtona ympäristökeskus esittää, että Gardenian omistuspohjaa laajennetaan ja sitä kautta lisätään paikan houkuttelevuutta. Omistuspohjan laajentaminen voisi myös vahvistaa Gardenian asemaa korkealaatuisena viheralan näyttely- esittely ja myyntikeskuksena. Ravintolatoiminnan laajentamista osin kasvihuoneeseen ja kasvihuoneesta avautuvalle terassille voisi tarkemmin selvittää. Rajoittavaksi tässä voi tulla kuitenkin mm.  keittiökapasiteetin riittämättömyys. Myös myyntitoimintaa voisi laajentaa ja monipuolistaa nykyisestä. Parhaimmillaan Gardenia voisi houkutella ekologisesta elämäntavasta ja viherasioista kiinnostuneita kaupunkilaisia hakemaan innostusta, elämyksiä sekä käyttämään ravintolapalveluita ja tekemään hankintoja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tällä hetkellä ravintola palvelee lähinnä työpaikkaruokalana. Yliopisto voisi tuoda lisää näkyvyyttä Gardenialle entistä aktiivisemmalla tieteen popularisoinnilla esimerkiksi yleistilaisuuksien ja kurssien muodossa. Yliopiston mahdollisuudet käyttää Gardeniaa ovat toistaiseksi jääneet idea-asteelle.

Ympäristökeskuksen mielestä Gardenialla on sijaintinsa, arkkitehtuurinsa ja yhä ajankohtaisemman sisältönsä vuoksi huomattavaa kehittämispotentiaalia. Tarvitaan uusia ideoita ja uusia yhteistyökumppaneita toiminnan kehittämiseksi. Kytkös ympäröivään luontoalueeseen voisi olla vahvempi. Myös markkinointia ja opasteita tulisi lisätä. Markkinointia ovat  tähän saakka rajoittaneet käytettävissä olevat määrärahat. Kaupungin pitäisi myös sallia paremmat opasteet kadun varsille. Tähän ei yrityksistä huolimatta ole saatu lupaa.

Lupaavalta tuntuu ajatus siitä, että Gardenia hyväksyttäisiin kaupungin palvelutarjoajaksi palveluseteliasioissa, jolloin palveluita voitaisiin tarjota palvelutalojen vanhuksille.

Gardenialla on keskeinen rooli ympäristökasvatuspalveluiden tarjoajana Helsingissä. Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä pidetään yhä tärkeämpänä keinona sekä koulujen että päiväkotien opetuksen kehittämisessä. Gardenian yhteydessä toimivalla luontokoululla on erityisesti luontokoulukäyttöön suunnitellut sisätilat ja varsinaisena luokkahuoneena toimii upea Viikki-Vanhankaupunginlahden luontoalue. Ympäristökeskus pitää erittäin tärkeänä, että Gardenian suosittu luontokoulutoiminta jatkuu ja helsinkiläiset lapset ja nuoret saavat tilaisuuden tutustua arvokkaaseen lähiluontoonsa.

Lisätiedot

Kaisa Pajanen, johtava ympäristökasvattaja, puhelin: +358 9 310 31521

kaisa.pajanen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto Kaupungininsinööri 27.5.2014

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Rakennusvirasto on tehnyt yhteistyötä Oy Gardenia-Helsinki Ab.n kanssa yhtiön perustamisesta lähtien. Rakennusvirasto on tilannut yhtiöltä viherneuvontaa, ympäristökasvatustyötä sekä viheralan esitteiden ja tapahtumien valmistelutyötä.  Vuotuisen tilauksen arvo on ollut viime vuosina yhteensä 68 000 euroa (ALV 0%). Rakennusviraston kannalta yhteistyö on ollut toimivaa ja asiantuntijuus ja saatujen palveluiden laatu on ollut hyvä.

Tilaukset on rahoitettu katu- ja viheralueiden ylläpitoon varatuista määrärahoista Rakennusviraston ei ole mahdollista lisätä palvelutilauksia yhtiöltä tehtävävastuiden lisääntymisestä ja kustannustason noususta johtuvan talouden kiristymisen vuoksi.  Lisärahoituksen osoittaminen Oy Gardenia-Helsinki Ab:ltä tilattaviin palveluhankintoihin edellyttäisi katu- ja viheralueiden ylläpidon muiden tehtävien rahoituksen vähentämistä.

Lisätiedot

Antti Hietala, osastopäällikkö, puhelin: 310 38236

antti.hietala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566