Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

17.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 160

Osakkeenomistajan päätös Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoissa

HEL 2014-000540 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen ainoana osakkeenomistajana seuraavaa:

1.     Myöntää Sarianna Mankille vapautuksen Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen hallituksen jäsenyydestä.

2.     Valitsee ________________ uudeksi jäseneksi Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättää

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan osakkeenomistajan päätöksen pöytäkirjaksi ja allekirjoittamaan sen, ja

tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Sarianna Mankki (Vihr.) pyytää 4.11.2014 vapautusta Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen hallituksen jäsenen luottamustoimesta.

Sarianna Mankki valittiin 21.3.2014 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Keskinäinen kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen hallituksen jäseneksi. Konsernijaoston ehdotetaan yhtiön ainoana osakkeenomistajana myöntävän eron ja valitsevan uuden hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Liitteet

1

Mankki Sarianna eronpyyntö Hgin Korkotukiasunnot Koy

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasunnot

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566