Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

17.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 161

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2014

HEL 2014-013132 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 25.11.2014 pidettävässä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti ja esittämään, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henri Kuitunen ja jäseniksi Ritva Viljanen ja Tuula Saxholm.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

2

Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen

3

Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen (muutokset näkyvissä)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka tarkoituksena on päättää yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista ja valita yhtiölle uuden osakassopimuksen mukainen hallitus. Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1 ja uusi yhtiöjärjestys liitteinä 2 ja 3.

Yhtiöjärjestykseen tehtävien muutosten taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulu-uudistus. Ministeriö on pyytänyt ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä toimittaa uudistuvan ammattikorkeakoululain mukaiset yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset ministeriöön. Kun muutokset on tehty lain edellyttämällä tavalla, ammattikorkeakouluja ylläpitävien yhtiöiden toimiluvat uusitaan tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja ammattikorkeakoulu-uudistuksesta on saatavissa ministeriön verkkosivuilla: www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu_uudistus

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallituksessa on seitsemästä yhdeksään jäsentä. Osakkaat ovat yhtiön perustamisvaiheessa sopineet osakassopimuksella, että yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kirkkonummen kunta yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa yhden. Uusi ammattikorkeakoululaki kuitenkin edellyttää, että hallituksessa tulee olla kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Osakkaiden sivistystoimen johtajista koostuva yhteistyöryhmä on neuvotellut hallituksen kokoonpanoon tehtävistä muutoksista siten, että jatkossa Helsingin kaupunki nimeää hallitukseen kolme, Espoon kaupunki kaksi ja Vantaan kaupunki kaksi jäsentä. Kaksi paikkaa varataan lain edellyttämällä tavalla ammattikorkeakouluyhteisön edustajille. Kaupunginhallitus on hyväksynyt osakassopimukseen tehtävät muutokset 3.11.2014 (1 116 §).

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

2

Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen

3

Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen (muutokset näkyvissä)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566