Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

17.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 157

Tytäryhteisöraportti 3/2014

HEL 2014-005856 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 3/2014 tiedoksi kehottaen samalla,

-        Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä

-        Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä jatkamaan ohjelmaa taloutensa tervehdyttämiseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöraportti 3_2014

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2014 kolmannelta vuosineljännekseltä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöraportti 3_2014

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.09.2014 § 127

HEL 2014-005856 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 2/2014 tiedoksi kehottaen samalla,

-        Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä

-        Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä jatkamaan ohjelmaa taloutensa tervehdyttämiseksi.

12.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566