Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/2

 

17.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 159

Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2014-003294 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Länsimetro Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksissa 18.11.2014 sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että ylimääräisen yhtiökokouksen asiat hyväksyttäisiin yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu

2

Länsimetro Oy:n hallituksen esitys osakeannista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Länsimetro Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.11.2014 klo 8.00 Länsimetro Oy:n tiloissa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset, jotka liittyvät metron jatkamisen Matinkylästä Kivenlahteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.11.2014 lisäyksen 6.6.2007 allekirjoitettuun Länsimetro Oy:tä koskevaan Espoon ja Helsingin kaupunkien väliseen osakassopimukseen. Muutoksen taustana on Länsimetron jatkeen rakentaminen ja siihen liittyvien kustannusten rahoittaminen. Osakassopimukseen tehtävän lisäyksen yhteydessä kaupungit sitoutuvat muuttamaan Länsimetro Oy:n yhtiöjärjestystä asian edellyttämällä tavalla.

Länsimetro Oy:n voimassa olevassa osakassopimuksessa on sovittu alueellisesta aiheuttamisperiaatteesta, jonka mukaan Länsimetron kustannukset jakautuvat kuntarajojen mukaan. Helsinki vastaa sen alueelle kohdistuvista kustannuksista ja Espoon kaupunki sen alueelle kohdistuvista kustannuksista.

Länsimetron jatkeen rakentamiskustannukset kohdistuvat Espoon kaupungin alueelle.

Länsimetro Oy on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka kattaa kaikki kustannuksensa viime kädessä omistajilta perimillään vastikkeilla. Tästä syystä on tarpeen muuttaa Länsimetro Oy:n omistusosuuksia siten, että ne vastaavat jatkeen rakentamisen jälkeistä tilannetta kustannusten jaon suhteen. Muutos toteutetaan Länsimetro Oy:n hallituksen esittämällä maksullisella suunnatulla osakeannilla Espoon kaupungille.

Osakeannin yhteydessä Helsingin omistusosuus yhtiöstä laskee 28 prosentista 15 prosenttiin. Uusi omistusosuus vastaa Helsingin osuutta Länsimetron rakentamiskustannuksista jatke mukaan luettuna.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään osakeannin lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaamaan Länsimetron jatkeen rakentamisen yhteydessä muuttuvaa tilannetta. Yhtiöjärjestykseen tulee muun muassa lisätä uudet V-sarjan osakkeet. Lisäksi samalla tarkennetaan kustannusten jakoon liittyviä 4 §:n yhtiöjärjestysmääräyksiä, jotta alueellinen aiheuttamisperiaate on kirjattu selkeästi yhtiöjärjestykseen, eikä Helsinki joudu maksamaan liian suurta osuutta Länsimetro Oy:n hallintokustannuksista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu

2

Länsimetro Oy:n hallituksen esitys osakeannista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Länsimetro Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.06.2014 § 106

HEL 2014-003294 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Länsimetro Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksissa 19.6.2014 sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin yksikön johtaja Pekka Sirviö kaupunginhallituksen konsernijaoston 26.5.2014 § 97 tekemän päätöksen mukaisesti ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valittaisiin rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

26.05.2014 Ehdotuksen mukaan

19.05.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566