Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

27.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2014

HEL 2014-012288 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia 29.10.2014 pidettävässä Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa,

siellä hyväksymään hallituksen esityksen talousarvion tarkentamiseksi pääomavastikkeiden osalta ylimääräisten lainanlyhennysten johdosta, ja

ehdottamaan, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan ympäristökeskuksen hallintopäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari hallituksesta eronneen hallintopäällikkö Jorma Nurron tilalle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

KOY Hgin Ympäristötalon ylimääräinen yhtiökokous

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin ympäristötalon osakkaat, Helsingin kaupunki (75 %) ja Helsingin yliopiston rahastot (25 %) ovat sopineet että yhtiön hallituksen koolle kutsuma ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29.10.2014 klo 9 alkaen Helsingin kaupungin oikeuspalveluiden tiloissa.

Yhtiön hallitus on päättänyt maksaa kokonaan pois Helsingin kaupungin vastattavan pääomalainan 839 695,20 euroa ja lyhentää Helsingin yliopiston rahastojen vastattavaa pääomalainaa 285 310,20 euroa.

Ylimääräiset lainanlyhennykset tehdään, koska rakennusvaiheessa yhtiölle on ilmoitettu suuremmasta lainatarpeesta kuin mitä lopullisten rakennuskustannusten mukainen lainatarve olisi ollut.

Kun hallitus on päättänyt nostaa lainaa rakennusvaiheessa ilmoitetun lainatarpeen mukaisesti, yhtiön maksuvalmius on tällä hetkellä tarpeettoman suuri.

Ylimääräisten lainanlyhennysten johdosta yhtiön hallitus esittää, että yhtiön talousarviota tarkennetaan pääomavastikkeiden osalta, ja pääomavastikkeita tarkistetaan ylimääräisten lainanlyhennysten johdosta vastaavasti 1.11.2014 alkaen.

Yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä toiminut ympäristökeskuksen hallintopäällikkö Jorma Nurro on ilmoittanut eroavansa hallituksesta eläkkeelle siirtymisensä johdosta. Ympäristökeskuksen uusi hallintopäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari ehdotetaan valittavaksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Nurron tilalle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

KOY Hgin Ympäristötalon ylimääräinen yhtiökokous

Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566