Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

27.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 148

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne

HEL 2014-001404 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanteen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupunginhallituksen lausunto 15.9.2014 § 934

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma käsiteltiin HSY:n hallituksessa 13.6.2014. Helsingin kaupunginhallitus antoi HSY:lle lausunnon alustavasta taloussuunnitelmasta 15.9.2014.

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen selostaa konsernijaoston kokouksessa HSY:n taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilannetta. Kokouksessa on läsnä myös HSY:n hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupunginhallituksen lausunto 15.9.2014 § 934

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.06.2014 § 100

HEL 2014-001404 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanteen.

Käsittely

09.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Konsernijaosto käsitteli kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan kolmatta esitystä (Kaj/3) kokouksen kolmantena asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566