Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

27.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 153

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2015-2016

HEL 2014-009993 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2015 - 2016 seuraavat viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen: 

Varsinainen jäsen ylihoitaja Sami Keränen, henkilökohtaisena varajäsenenään psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö Pentti Hinttala. 

Varsinainen jäsen psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, henkilökohtaisena varajäsenenään johtava ylihoitaja Päivi Sjöblom.

Varsinainen jäsen talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind, henkilökohtaisena varajäsenenään erityissuunnittelija Outi Väistö.

Varsinainen jäsen erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen, henkilökohtaisena varajäsenenään asumisen tuen päällikkö Taru Neiman.  

Varsinainen jäsen erityissuunnittelija Katja Rimpilä, henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen. 

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Niemikotisäätiön kirje

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Niemikotisäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sosiaali- ja terveysvirasto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto perusti Niemikotisäätiön vuonna 1983. Säätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi Niemikotisäätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä.   

Niemikotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee viisi varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos ja Y-säätiö valitsevat kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi Omaiset mielenterveystyön tukena ry:llä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänivaltaa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.     

Niemikotisäätiö pyytää kaupungin edustajien nimeämistä toimikaudeksi 2015 - 2016. Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveysvirastosta ja kaupunginkansliasta saatuihin esityksiin.         

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Niemikotisäätiön kirje

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566