Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

27.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 151

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

HEL 2014-002760 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen liitteen 1 mukaisesti ehdollisena siten, että päätös tulee voimaan kun Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen samansisältöisenä.

Samalla kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen vähäisiä muutoksia osakkaiden yhteisesti sopimalla tavalla, mikäli hallituksen esitykseen ammattikorkeakoululaista tulee muutoksia lain vahvistamisvaiheessa.

Käsittely

Esteelliset: Ritva Viljanen

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Luonnos uudeksi osakassopimukseksi

2

Ehdotetut muutokset osakassopimukseen

3

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kirje osakkaille 27.2.2014

4

OKM:n ohje ammattikorkeakouluille 10.2.2014

5

Voimassa oleva osakassopimus

6

Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Muut osakkaat

 

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 17.1.2007 hyväksynyt Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisen ja sen hallintoa, rahoitusta ja osakkeiden merkintää koskevan osakassopimuksen. Yhtiön osakkaina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta.

Yhtiö on 27.2.2014 lähettämällään kirjeellä pyytänyt osakkaiden sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajista koostuvaa työryhmää valmistelemaan osakassopimukseen tehtäviä muutoksia osakkaiden hyväksyttäväksi.

Muutosten taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön pyyntö ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille toimittaa uudistuvan ammattikorkeakoululain mukaiset yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset ministeriöön. Kun muutokset on tehty lain edellyttämällä tavalla, ammattikorkeakouluja ylläpitävien yhtiöiden toimiluvat uusitaan valtioneuvoston päätöksellä niin, että ne tulevat voimaan 1.1.2015. 

Uuden ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluista tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä, joiden oikeushenkilömuoto on osakeyhtiö. Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle. Lakiin sisältyy myös säännös, jonka mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei saa olla määräenemmistöpäätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estävät ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Lisäksi ammattikorkeakoulun hallituksen osalta edellytetään, että hallituksessa on vähintään seitsemän jäsentä ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisen tehtävän tuntemusta sekä työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön helmikuussa antamien ohjeiden mukaan lähtökohta oli, että eduskunta vahvistaa uuden ammattikorkeakoululain kesällä 2014. Uudistuvan lain mukaiset osakassopimukset ja yhtiöjärjestykset pyydettiin toimittamaan ministeriöön 29.8.2014 mennessä. Ministeriö on toimittanut ammattikorkeakoulujen rehtoreille kirjeen, jossa todetaan käsittelyaikataulun viivästyneen. Asetukset annetaan välittömästi lain vahvistamisen jälkeen. Kirjeessä todetaan lisäksi, että toimilupia ja niiden siirtoa haetaan aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti ja että päätökset toimiluvista tehdään säädösten vahvistamisen jälkeen vuoden loppuun mennessä.

Pääkaupunkiseudun sivistystoimen johtajista koostuva yhteistyöryhmä on 4.6.2014 neuvotellut osakassopimukseen tehtävistä muutoksista. Yhteistyöryhmä on samalla sopinut, että yhtiötä koskevista vaikeista ratkaisuista neuvotellaan osakkaiden kesken erikseen ja pyritään pääsemään yksimieliseen päätökseen. Osakassopimuksen muuttamista koskeva päätös on ehdollinen, kunnes kaikki osakkaat ovat tahoillaan hyväksyneet osakassopimuksen samansisältöisenä.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Luonnos uudeksi osakassopimukseksi

2

Ehdotetut muutokset osakassopimukseen

3

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kirje osakkaille 27.2.2014

4

OKM:n ohje ammattikorkeakouluille 10.2.2014

5

Voimassa oleva osakassopimus

6

Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Muut osakkaat

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566